مقاله تاثير افزودن بيكربنات به ليدوكايين بر زمان شروع بي دردي بلوك هماتوم براي جااندازي شكستگي كاليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 41 تا 49 منتشر شده است.
نام: تاثير افزودن بيكربنات به ليدوكايين بر زمان شروع بي دردي بلوك هماتوم براي جااندازي شكستگي كاليس
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكستگي كاليس
مقاله بي حسي موضعي
مقاله بي كربنات
مقاله ليدوكائين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي نژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف علي
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگي فر ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شكستگي اندام ها هميشه با درد شديد همراه است و پزشكان همواره به دنبال شيوه هايي هستند كه بتوانند درد را كاهش دهند و در اين زمينه به نتايج بهتري دست يابند. بلوك هماتوم يكي از اين روش ها است كه مي توان براي كاهش درد آن را به عنوان جايگزيني براي بيهوشي عمومي به ويژه در بيماران داراي ريسك بالا مورد استفاده قرار داد.
هدف از اين پژوهش مقايسه زمان شروع بي حسي در بلوك هماتوم به وسيله ليدوكائين با بي كربنات و بدون بي كربنات در جااندازي بسته شكستگي كاليس است.
مواد و روش ها: اين كارآزمايي باليني به صورت دوسوكور به روي 80 نفر از بيماراني در رده سني 45-65 با ASA كلاس 1-3 با شكستگي كاليس صورت گرفت. بيماراني كه ملاك هاي ورود به مطالعه را داشتند به صورت نمونه هاي در دسترس به طور تصادفي بدون اين كه تقسيم بندي جنسيتي در انتخاب نقش داشته باشد در دو گروه B (با بيكربنات) و گروه A (بدون بيكربنات) مورد بررسي قرار گرفتند. در گروه A براي هر نمونه 9 ميلي ليتر ليدوكايين به علاوه 1 ميلي ليتر بيكربنات و در گروه B 9 ميلي ليتر ليدوكايين به علاوه 1 ميلي ليتر آب مقطر براي تجويز تهيه گرديد. انجام بلوك به روش تزريق و مكش مكرر صورت گرفت. براي كاهش درد بيماران از داروي مخدر فنتانيل با دوز 1 ميكروگرم/ كيلوگرم و ميدازولام با دوز 0.15 ميلي گرم/ كيلوگرم استفاده شد كه شامل هر دو گروه بيماران بود. تمام نمونه ها از نظر كيفيت شروع بي دردي و كميت آن با استفاده از معيار بررسي بر اساس نمره بندي 10-1 در مرحله قبل از بلوك، زمان جااندازي عضو دچار شكستگي و 30 دقيقه بعد توسط تست كاي دو و تست تي جفتي با در نظرگيري سطح معني داري (p<0.05) مورد مطالعه قرار گرفتند. داده هاي بررسي توسط نرم افزار SPSS مورد آناليز قرار گرفت.
نتايج: زمان شروع بي حسي در گروه داراي بيكربنات 388.2±63.8 ثانيه و در گروه بدون بيكربنات 469.5±32.2 ثانيه به دست آمد. (p=0.0001) ميانگين VAS در شروع تزريق در گروه داراي بيكربنات 7.9±1.9 و در گروه بدون بيكربنات 7.5±0.93 محاسبه شد (p=0.609). ميانگين VAS هنگام دستكاري در گروه داراي بيكربنات 1.4±0.75 و در گروه بدون بيكربنات 1.8±0.83 محاسبه شد (p=0.029). ميانگين VAS در 30 دقيقه بعد از جااندازي در گروه بدون بيكربنات 4±0.81 و در گروه بدون بيكربنات 4.7±0.88 محاسبه شد (p=0.001).
نتيجه گيري: بيكربنات به عنوان يك ماده افزودني مي تواند در تسريع شروع بي حسي و كاهش درد بعد از جااندازي در شكستگي بسته كاليس نقش موثري ايفا كند.