مقاله تاثير انجماد خانگي بر ويژگي هاي حسي سبزيجات برگي آماده مصرف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه 13 تا 20 منتشر شده است.
نام: تاثير انجماد خانگي بر ويژگي هاي حسي سبزيجات برگي آماده مصرف
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبزيجات برگي
مقاله ارزيابي حسي
مقاله انجماد
مقاله نگهداري در شرايط انجماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي سيدجوادي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به روند رو به افزايش استفاده از سبزيجات آماده مصرف، تاثير قابل ملاحظه انجماد بر ويژگي هاي حسي اين سبزيجات و لزوم تعيين بهترين شرايط نگهداري سبزيجات برگي در حالت انجماد، به منظور تعيين بهترين دما و زمان نگهداري مخلوط تره، جعفري و شنبليله در شرايط انجماد، اين تحقيق انجام شد.
اين تحقيق در مرحله اول براي نگهداري مخلوط سبزيجات برگي خرد شده آماده مصرف قورمه سبزي در 3 دماي -9، -12 و -18oC و نگهداري در شرايط انجماد در 3 مرحله زماني 120، 150 و 180 روز، به روش اکتشافي و در مرحله دوم براي تهيه سبزي سرخ شده قورمه سبزي و نيز مقايسه ويژگي هاي حسي سبزيجات نگهداري شده در اين دماها در هر مرحله، به روش تجربي انجام گرفت. ويژگي هاي حسي همه تيمارها شامل رنگ، طعم و پذيرش کلي، ارزيابي شد و مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته هاي دماي انجماد در هر يک از زمان هاي مورد بررسي نشان داد که رنگ در دماي -18oC، رتبه 1 دارد (P£0.05) طعم در دماي -18oC در روزهاي 120 و 150 رتبه 1 دارد اما در روز 180، در دماي -12oC بدون اختلاف معني دار با دو دماي ديگر، رتبه 1 دارد. همچنين، پذيرش کلي در دماي -18oC در هر يک از زمان هاي ياد شده، رتبه 1 دارد. يافته هاي زمان نگهداري در شرايط انجماد در زمان هاي مورد بررسي، نشان داد که از نظر هر يک از ويژگي هاي رنگ، طعم و پذيرش کلي اختلاف معني داري بين تيمارها وجود ندارد.
نتايج اين تحقيق نشان داد که ويژگي هاي حسي اين سبزيجات در مدت 180 روز نگهداري در شرايط انجماد، عمدتا تحت تاثير دماي انجماد است تا اينکه تحت تاثير زمان انجماد، قرار گيرد.