مقاله تاثير بازي درمانگري كودك محور بر كاهش مشكلات بروني سازي شده كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علوم رفتاري از صفحه 257 تا 264 منتشر شده است.
نام: تاثير بازي درمانگري كودك محور بر كاهش مشكلات بروني سازي شده كودكان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشکلات بروني سازي شده
مقاله رفتار پرخاشگرانه
مقاله ناديده گرفتن قوانين
مقاله بازي درمانگري کودک محور
مقاله کودکان پيش دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادستان پريرخ
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي بازي درمانگري كودك محور گروهي در كاهش نشانه هاي بروني سازي شده در كودكان پيش دبستاني اجرا شد.
روش: پس از غربالگري اوليه 120 كودك پيش دبستاني در سه مهد كودك با استفاده از فرم فهرست رفتاري كودك(CBCL) ،10  كودك كه بالاترين نمره را در مقياس بروني سازي شده اين فهرست به دست آورده بودند، به عنوان نمونه اصلي پژوهش انتخاب شدند. مربيان اين كودكان نيز پيش از شروع مداخله، فرم گزارش معلم (TRF) را تكميل كردند. سپس گروه نمونه در قالب گروه هاي دونفره، 16 جلسه بازي درمانگري را در مدت 8 هفته دريافت كرد. مادران اين كودكان در پايان جلسه هاي چهارم، هشتم، دوازدهم و شانزدهم بار ديگر فرم CBCL را تكميل كردند و مربيان نيز بار ديگر به تكميل فرم TRF پرداختند.
يافته ها: تحليل واريانس اندازه گيري هاي مكرر نشان داد كه بر اساس ارزيابي مادران، نمره مقياس بروني سازي شده كودكان و زيرمقياس رفتار پرخاشگرانه، به طور معني داري كاهش يافت. مقايسه ميانگين هاي نمره هاي TRF در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون نيز حاكي از كاهش معني دار مشكلات بروني سازي شده كودكان بود. تفاوت ميانگين نمره هاي پس آزمون اول و دوم و نيز پس آزمون سوم و چهارم در مقياس بروني سازي شده و هر دو زيرمقياس رفتار پرخاشگرانه و ناديده گرفتن قوانين معني دار بود.
نتيجه گيري: بازي درمانگري كودك محور روش موثري براي كاهش مشكلات رفتار بروني سازي شده از كودكان به حساب مي آيد و به نظر مي رسد كه اين شيوه بر رفتارهاي پرخاشگرانه تاثير بارزتري دارد. افزون بر اين بيشترين بهبود در فاصله جلسه هاي نخست و جلسه هاي پاياني مشاهده مي شود و روند كاهش مشكلات در جلسه هاي مياني كمتر محسوس است.