مقاله تاثير برنامه “كاهش استرس براساس هوشياري” بر ميزان CD4 بيماران مبتلا به HIV/AIDS- يك مطالعه آزمايشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 61 تا 64 منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه “كاهش استرس براساس هوشياري” بر ميزان CD4 بيماران مبتلا به HIV/AIDS- يك مطالعه آزمايشي
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاهش استرس براساس هوشياري
مقاله human immunodeficiency virus
مقاله CD4

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعلي نقي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: جم سارا
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آميتيس
جناب آقای / سرکار خانم: محرز مينو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مداخلات رفتاري و رواني كه باعث كاهش استرس شود، مي تواند در بالا بردن كفايت دستگاه ايمني و به تاخير افتادن پيشرفت HIV موثر باشد. كاهش استرس براساس هوشياري مداخله اي رفتاري است كه بر مبناي تمرينات توجه و تمركز به خود استوار مي باشد. در اين مطالعه، ميزان تاثير برنامه “كاهش استرس براساس هوشياري” بر وضعيت CD4 بيماران مبتلا به HIV/AIDS در باشگاه ياران مثبت بيمارستان امام خميني(ره) در سال 1386 بررسي شد.
روش كار: 10 نفر از بيماران HIV مراجعه كننده به مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري در يك مطالعه مقدماتي در بيمارستان امام خميني(ره) شركت نمودند. از اين تعداد 4 نفر به عللي نظير عدم شركت مرتب در جلسات دوره آموزشي، استفاده مجدد از متادون و نيز مشكلات خانوادگي از مطالعه خارج گرديدند و در نهايت 6 نفر دوره را به پايان رساندند. برنامه كاهش استرس براساس هوشياري يك برنامه 8 هفته اي با جلسات 2 ساعت در هفته بود كه در اين روش مهارتهاي مراقبه بررسي بدن، يوگا و مراقبه نشسته آموزش داده شد.
ميزان CD4 بيماران قبل و بعد از درمان و سپس در فواصل زماني 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه و 12 ماه بعد از درمان اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از paired t test تجزيه و تحليل شد و p<0.05 سطح معني دار اختلاف ها تلقي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه 6 بيمار 3) زن و 3 مرد) بررسي شدند. ميانگين سني بيماران شركت كننده برابر با 35+7.7 سال بود. ميانگين CD4 بيماران در قبل و بعد از مداخله، پي گيري سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، دوازده ماهه به ترتيب برابر 549±173.6، 640.2±189.4، 655.3±183.4، 638±167.4، 619.3±163.2 و 595.2±165.6 بود. افزايش مقدار CD4 در فواصل پي گيري نسبت به قبل از مداخله از لحاظ آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: در مطالعه ما ميزان CD4 در فواصل زماني مختلف بعد از درمان نسبت به قبل از درمان افزايش معني داري داشته است. انجام مطالعات با حجم نمونه بيشتر ضروري به نظر مي رسد.