مقاله تاثير بنيه بذر بر جوانه زني و فعاليت آنزيم هاي كاتالاز و پراكسيداز در مراحل اوليه جوانه زني در دو رقم كلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 125 تا 133 منتشر شده است.
نام: تاثير بنيه بذر بر جوانه زني و فعاليت آنزيم هاي كاتالاز و پراكسيداز در مراحل اوليه جوانه زني در دو رقم كلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنيه بذر
مقاله پراكسيداز
مقاله جوانه زني
مقاله كاتالاز
مقاله كلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زوال يا پيري بذر يكي از عوامل كاهش دهنده بنيه و محدود كننده جوانه زني در بذر مي باشد. شناسايي عوامل فيزيولوژيكي تاثير گذار بر زوال بذر بسيار با اهميت مي باشد. اين تحقيق با هدف تعيين صفات جوانه زني و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت كاتالاز و پراكسيداز در مراحل اوليه جوانه زني در دو رقم كلزا با بنيه هاي متفاوت صورت گرفت. آزمايش در طي سالهاي 1383 و 1384 در آزمايشگاه بذر و بيوتكنولوژي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشكده علوم زراعي و دامي دانشگاه تهران (كرج) انجام شد. اين تحقيق به صورت فاكتوريل و در قالب طرح كاملا تصادفي با 3 تكرارانجام شد. ارقام كلزاي مورد استفاده شامل رقم Option 500 (بهاره) و رقم Licord (پاييزه) بودند. ابتدا آزمون استاندارد جوانه زني به منظور تعيين قوه ناميه روي ارقام كلزا انجام شد. سپس بذرها به منظور ايجاد بنيه هاي متفاوت تحت آزمون پيري زودرس در زمانهاي دو، پنج و هشت روز قرار گرفتند. در آزمايشات انجام شده صفات درصد، شاخص و سرعت جوانه زني اندازه گيري شد. براي تعيين نقش آنزيم هاي آنتي اكسيدانت در بنيه بذر، فعاليت آنزيم هاي كاتالاز و پراكسيداز در اين ارقام تحت تيمار بنيه قوي و ضعيف در مراحل اوليه جوانه زني بررسي شد. نتايج نشان داد كه بنيه ضعيف بذر سبب كاهش درصد، شاخص و سرعت جوانه زني شد. تفاوت بين ارقام معني دار بود. رقم Licord با بنيه قوي تر درصد، شاخص و سرعت جوانه زني بيشتري را نسبت به رقم Option 500 نشان داد. نتايج حاصل از اندازه گيري فعاليت آنزيم هاي كاتالاز و پراكسيداز نشان داد كه بنيه ضعيف سبب كاهش فعاليت آنزيم ها مي شود. بذرهاي با بنيه ضعيف فعاليت آنزيمي كمتري را در مراحل اوليه جوانه زني نسبت به بذرهاي شاهد نشان دادند. رقم Licord با بنيه بالاتر فعاليت آنزيمي بيشتري را نسبت به رقم Option 500 نشان داد.