مقاله تاثير تراكم بوته و زمان وجين علف هاي هرز بر خصوصيات كمي نخود پاييزه در منطقه لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 67 تا 74 منتشر شده است.
نام: تاثير تراكم بوته و زمان وجين علف هاي هرز بر خصوصيات كمي نخود پاييزه در منطقه لرستان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان وجين
مقاله تراکم بوته
مقاله عملكرد
مقاله نخود پاييزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: پزشك پور پيام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تراكم بوته و زمان وجين علف هاي هرز بر رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد نخود، پژوهشي در سال زراعي 85-1384 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي خرم آباد به اجرا گذاشته شد. در اين بررسي پنج زمان وجين علف هاي هرز (عدم وجين علف هاي هرز، يكبار وجين علف هاي هرز در 3، 5، 7 هفته پس از ظهور شاخه هاي ثالثه و وجين علف هاي هرز در تمام دوره رشد نخود) و چهار تراكم بوته (20، 40، 60 و 80 بوته در متر مربع) به صورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 3 تكرار مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه تاخير در انجام وجين از 5 تا 7 هفته پس از ظهور شاخه هاي ثالثه سبب كاهش تعداد نيام در بوته، تعداد دانه در نيام و عملكرد دانه گرديد. وجين علف هاي هرز در تمام دوره رشد نخود باعث حداكثر تعداد نيام در بوته، تعداد دانه در نيام و عملكرد دانه گرديد ولي اختلاف عملكرد دانه اين تيمار با وجين پنج هفته پس از ظهور شاخه هاي ثالثه معني دار نبود. افزايش تراكم بوته سبب كاهش معني دار تعداد شاخه اوليه و ثانويه، تعداد نيام در بوته و افزايش معني دار عملكرد دانه گرديد. بيشترين عملكرد دانه با تيمار 80 بوته در متر مربع به دست آمد ولي اختلاف عملكرد اين تيمار با دو تيمار 40 و 60 بوته در متر مربع معني دار نبود. به نظر مي رسد كه تراكم 40 بوته در متر مربع و وجين علف هاي هرز پنج هفته پس از ظهور شاخه هاي ثالثه مي تواند براي توليد نخود پاييزه در شرايطي مشابه با تحقيق حاضر مناسب باشد.