مقاله تاثير توسعه مالي و آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه 1 تا 21 منتشر شده است.
نام: تاثير توسعه مالي و آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي در ايران
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازي تجاري
مقاله توسعه مالي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي
مقاله عليت گرنجر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري صميمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ صفر
جناب آقای / سرکار خانم: رستم زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه گذشته، سياست آزادسازي اقتصادي در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثير آن بر رشد اقتصادي، يک بحث مجادله برانگيز بوده است. از اين رو در اين مطالعه بررسي تأثير آزادسازي تجاري و توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. دوره زماني انتخابي 1352 تا 1386 و تکنيک اقتصاد سنجي مورد استفاده در اين مقاله، روش خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي مي باشد.
نتايج تخمين مدل بيانگر اين است که رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل برقرار بوده و تاثير آزادسازي تجاري و توسعه مالي بر توليد ناخالص داخلي مثبت و معني دار مي باشند. ضريب تصحيح خطا نيز در حدود 0.22 بوده كه نشان مي دهد تعديل به سمت مقدار تعادلي يا بلندمدت در مدت زمان نسبتا طولاني صورت مي گيرد. با توجه به آزمون عليت گرنجر، عليت از متغيرها به توليد ناخالص داخلي نيز وجود دارد.