مقاله تاثير خونگيري از طريق سالين لاك بر اعتبار نتايج آزمايشات انعقادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه 19 تا 25 منتشر شده است.
نام: تاثير خونگيري از طريق سالين لاك بر اعتبار نتايج آزمايشات انعقادي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمايشات انعقادي
مقاله بيماران قلبي
مقاله کاتتر وريدي
مقاله سالين لاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زند سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خونگيري مكرر براي بررسي آزمايش هاي انعقادي در بيماراني كه تحت درمان با هپارين هستند، لازم است. استفاده از سالين لاك مي تواند راهكار مفيدي براي كاهش ناراحتي خونگيري مكرر در بيماران باشد. اين مطالعه به منظور ارزيابي تاثير خونگيري از سالين لاك، بر اعتبار نتيجه آزمايشات انعقادي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه مورد – شاهدي، 63 بيمار بستري در بخش قلب به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. نمونه گرفته شده از سالين لاك در گروه مورد و نمونه خون از وريد دست مقابل در گروه شاهد بررسي شد. به منظور خونگيري از سالين لاك، يك تورنيكت در بالاي سالين لاك بسته مي شد و پس از دور ريختن نيم ميلي ليتر از خون موجود در فضاي مرده سالين لاك، مقدار 5 ميلي ليتر خون جهت آزمايشات انعقادي گرفته مي شد. همزمان از وريد دست مقابل به همان مقدار، خون به روش معمول به عنوان شاهد گرفته مي شد. داده ها با استفاده از نرم‎افزار SPSS (ويرايش 11.5) و آزمون تي زوجي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از ميان افراد مورد مطالعه، %53.96 مذكر بودند كه شايعترين علت بستري، آنژين ناپايدار (%46.03) بود. نتايج آزمايشات، تفاوت آماري معني داري بين مقادير انعقادي خون گرفته شده از سالين لاك و خونگيري وريدي نشان نداد (P>0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج پژوهش حاضر، نمونه گيري از كاتتر وريدي سالين لاك، روش مناسب و قابل اعتمادي جهت انجام آزمايشات انعقادي است و مي تواند جايگزين مناسبي براي روش خونگيري معمولي در افرادي كه نيازمند خونگيري مكرر هستند، باشد.