مقاله تاثير داروي MS14 بر سپسيس كانديايي در موش Balb/C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 1 تا 6 منتشر شده است.
نام: تاثير داروي MS14 بر سپسيس كانديايي در موش Balb/C
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمنومدولاتور
مقاله MS14
مقاله كانديدا البيكنس
مقاله مرگ و مير
مقاله سپسيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقتداردوست مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: يارايي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري طوبي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماريهاي متعددي از اختلال در عملكرد صحيح دستگاه ايمني ناشي مي شود از اين رو وجود داروهايي كه بتوانند اين پاسخهاي نامطلوب را تعديل كنند (ايمونومدولاتورها) بسيار مهم هستند. ولي برخي از موادي كه به عنوان ايمنومدولاتور معرفي ميشوند ممكن است با سركوب سيستم ايمني، فرد را نسبت به ابتلا به عفونت ها مستعد نمايند. در اين مطالعه اثر داروي MS14 كه منشا گياهي- دريائي دارد و بعنوان ايمونومدولاتور معرفي شده است بر مقاومت در مقابل عفونت كانديديايي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش كار: تعداد 12 راس موش Balb/C ماده با سن 8-6 هفته به دو گروه تقسيم شدند. به هر موش تعداد 5 ميليون مخمر كانديدا البيكنس سوش PTCC5027 از راه وريد دمي تزريق گرديد. پودر داروي MS14 در سرم فيزيولوژي حل و به 6 موش گروه دارو روزانه 100 ميكروليتر (با دوز 100 ميلي گرم بر كيلوگرم) خورانده شد.
به 6 موش گروه كنترل نيز به همين ميزان سرم فيزيولوژي خورانده شد. كاهش تحرك موشها و ميزان مرگ و مير در هر گروه 24 ساعت بعد از تزريق كنترل گرديد. بعد از شش روز موشهاي باقي مانده بيهوش شدند كليه آنها جدا و براي بررسي حضور كانديدا كشت داده شد و همچنين وضعيت ماكروفاژهاي صفاقي بررسي گرديد. از قلب موشها نيز خون گرفته شد و در محيط براث كشت داده شد. يافته ها با آزمون تي و مربع كاي تجزيه و تحليل شد و P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: داروي MS14 موجب كاهش ميزان مرگ و مير بعد از 24 ساعت (P<0.05) و كاهش تعداد كلني حاصل از كشت كليه (ميانگين تعداد كلني در گروه كنترل 4.01 و در گروه دارو 0.84، (P<0.031 و تعداد كلني حاصل از كشت خون شد. همچنين تحرك موشها در گروه دارو نسبت به گروه كنترل افزايش داشت.
تعداد ماكروفاژهاي صفاقي در موشهاي گروه دارو نيز افزايش معني داري را نشان داد. ميانگين تعداد ماكروفاژهاي صفاقي به ازاي هر موش در گروه كنترل 8.25×106 و در گروه دارو 14.37×106 مشاهده گرديد (P<0.05).
نتيجه گيري: با اينكه داروي MS14 به عنوان يك ايمنومدولاتور، كه موجب كاهش برخي پاسخهاي ايمونولوژيك (عمدتا پاسخهاي التهابي) ميگردد، پيشنهاد شده است ولي در برابر ارگانيسم فرصت طلبي چون كانديدا آلبيكنس اثر حفاظت كنندگي دارد.