مقاله تاثير دما و نور بر جوانه زني بذر اكوتيپ هاي مختلف خردل وحشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در رستنيها از صفحه 221 تا 229 منتشر شده است.
نام: تاثير دما و نور بر جوانه زني بذر اكوتيپ هاي مختلف خردل وحشي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوم شناسي
مقاله خفتگي
مقاله زيستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي حميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي و مقايسه تاثير دما و نور بر جوانه زني بذر اكوتيپ هاي مختلف علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis)، بذور از چهار منطقه (استان هاي فارس، آذربايجان غربي، خوزستان و مازندران) جمع آوري و مورد بررسي قرارگرفت. وزن هزار دانه و اندازه بذر، تفاوت اكوتيپ ها در سطح خفتگي بذر، پاسخ جوانه زني به شرايط نوري و دمايي متفاوت و تاثير متقابل نور و دما بر جوانه زني بذر بررسي شد. نتايج نشان داد با توجه به اينكه بذور اكوتيپ هاي مختلف از نظر اندازه با هم تفاوت معني داري داشتند اما از نظر وزني تفاوت معني داري نشان ندادند. همچنين بذور پس از جمع آوري جوانه زني يكساني نداشتند و تفاوت جوانه زني اكوتيپ ها تابع سطح خفتگي بذر بود و تحت تاثير اندازه و وزن بذر قرار نگرفت. دامنه دمايي جوانه زني بين 5 تا 35 درجه سلسيوس در بذور اكوتيپ هاي مختلف به دست آمد. جوانه زني بذور خوزستان بيشتر از بذور ساير مناطق بود و سطح خفتگي پايين تري در آن نسبت به بقيه مشاهده شد. در دماي بالاي 20 درجه سلسيوس جوانه زني بذور اكوتيپ ها در نور بيشتر از تاريكي بود. در صورتي كه در دماي كمتر از 20 درجه سلسيوس پاسخ جوانه زني اكوتيپ ها به نور متفاوت بود. نتايج نشان داد كه محيط مادري در زمان تشكيل بذر بر رفتار جوانه زني آن تاثير به سزايي داشته است، به طوري كه سطح خفتگي بذر در اكوتيپ ها متفاوت بوده و عليرغم تغيير شرايط نوري و دمايي و يكسان سازي اين شرايط براي جوانه زني بذر، اكوتيپ ها رفتار متفاوتي را نشان دادند.