مقاله تاثير دوز بالاي اسيد فوليک بر روي فشارخون در افراد بالغ هيپر هموسيستئينميک مبتلا به پر فشاري خون: کارآزمايي باليني تصادفي شده و دو سو کور همراه با دارو نما / مطالعه هموسيستئين تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه 49 تا 56 منتشر شده است.
نام: تاثير دوز بالاي اسيد فوليک بر روي فشارخون در افراد بالغ هيپر هموسيستئينميک مبتلا به پر فشاري خون: کارآزمايي باليني تصادفي شده و دو سو کور همراه با دارو نما / مطالعه هموسيستئين تهران
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوليک اسيد
مقاله پرفشاري خون
مقاله هموسيستئين
مقاله فشارخون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعارفين مژده
جناب آقای / سرکار خانم: تجلي زاده خوب ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: كيايي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهيم رسول
جناب آقای / سرکار خانم: نوري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قطبي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپناهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: غلظت زياد هموسيستئين با افزايش خطر بروز پرفشاري خون همراه است. با اين که دوزهاي کم و زياد فولات به صورت معني دار موجب کاهش سطح هموسيستئين خون مي شوند، ولي اثرات نسبي دوزهاي متفاوت آن بر روي پرفشاري خون هنوز به خوبي شناخته شده نيست. در اين مطالعه به بررسي ارتباط بين دوز اسيد فوليک، کاهش هموسيستئين و نيز تغيرات فشارخون پرداخته ايم.
روش ها: بيست و چهار فرد مبتلا به بيماري پرفشاري خون همراه با هيپرهموسيستئينمي خفيف و متوسط (moderate/intermediate hyperhomocysteinemia)، پنج ميلي گرم اسيد فوليک و يا دارونما به صورت روزانه به مدت شش هفته دريافت کردند. در ابتدا و نيز بعد از شش هفته از شروع مطالعه، فشارخون، سطح خوني هموسيستئين، فولات و ويتامين B12 اندازه گيري شد.
يافته ها: با اين که تفاوت معني داري ميان فشارخون دياستولي در دو گروه مورد مطالعه يافت نشد (P=0.17، ANOVA) ولي کاهش معني دار فشارخون سيستولي در گروه مداخله (اسيد فوليک) نسبت به گروه دارونما مشاهده شد (P=0.001، ANOVA) کاهش معني دار ميزان هموسيستئين و نيز افزايش معني دار ميزان فولات در گروه اسيد فوليک نسبت به گروه دارونما مشاهده گرديد (به ترتيب P=0.04 و P=0.002، ANOVA). همچنين تغييرات غلظت اسيد فوليک به صورت معني دار و معکوس با تغييرات فشارخون سيستوليک ارتباط داشت (r=-0.51، P=0.02، Pearson’s correlation coefficient).
نتيجه گيري: مصرف کوتاه مدت مکمل اسيد فوليک با دوز بالا در کاهش فشارخون سيستوليک در افراد مبتلا به پرفشاري خون همراه با هيپرهموسيستئينمي موثر است.