مقاله تاثير روش‌ خاک ‌ورزي و مديريت بقاياي گندم بر برخي خصوصيات خاک و عملکرد ذرت دانه ‌اي در کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه 1 تا 9 منتشر شده است.
نام: تاثير روش‌ خاک ‌ورزي و مديريت بقاياي گندم بر برخي خصوصيات خاک و عملکرد ذرت دانه ‌اي در کرمان
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بقاياي گياهي
مقاله خاک ‌ورزي
مقاله ذرت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادشهركي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي نژاد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت روش هاي خاک ‎ورزي و بقاياي گياهي بر برخي خصوصيات خاک و به تبع آن بر عملکرد محصول تاثير مي ‎گذارد. هدف از اين تحقيق مقايسه اثر سيستم ‌هاي خاک ‎ورزي مرسوم، کم خاک ‎ورزي و بدون خاک ‎ورزي و همچنين اثر کاربرد بقاياي گندم بر برخي خصوصيات خاک در زراعت ذرت دانه اي در يک سال زراعي در کرمان بود. براي اين منظور چهار سطح تيمارهاي خاک ‌ورزي و دو سطح تيمارهاي کاربرد بقاياي گندم در مزرعه تحقيقاتي شهيد زنده ‌روح کرمان اعمال گرديد. سطوح تيمارهاي خاک ‌ورزي عبارت بودند از: 1- خاک ‌ورزي مرسوم (CT) 2- کم خاک ‌ورزي (RT) 3- بدون خاک ‌ورزي و کشت روي شيار (NT1) 4- بدون خاک ‌ورزي و کشت کف شيار (NT2). تيمارهاي مديريت بقاياي گندم در دو سطح: 1- حفظ بقاياي گندم سال قبلي در مزرعه و 2- جمع ‌آوري و خروج بقاياي گندم سال قبلي از مزرعه اعمال شدند. اين آزمايش با سه تکرار در قالب طرح بلوک ‌هاي کامل تصادفي و به ‌صورت کرت‌ هاي خرد شده اجرا گرديد. کربن آلي (OC)، جرم مخصوص ظاهري (BD) و شاخص مخروط خاک، ارتفاع بوته ‌ها، عملکرد و اجزا عملکرد در طي آزمايش اندازه ‎گيري شد. نتايج نشان داد خاک مزرعه در تيمار CT و RT کمترين  OC و در تيمارهاي NT1 و NT2 بيشترين OC را داشت. خاک تحت BD تاثير تيمارها قرار نگرفت. شاخص مخروط خاک در تيمار CT حداقل و در تيمارهاي NT1 و NT2 حداکثر شد. عملکرد دانه در RT بيشترين (99.13 تن در هکتار) و در تيمارهاي NT1 و NT2 به حداقل معادل 59.10 و 99.9 تن در هکتار رسيد. اجزاي عملکرد (تعداد رديف در بلال و وزن هزار دانه) تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت. به نظر مي‌ رسد اعمال تيمارهاي مورد مطالعه در مدت زمان طولاني احتمالا بتواند خصوصيات بيشتري از خاک را تحت تاثير قرار بدهد و در عملکرد ذرت نقش بيشتري داشته باشد.