مقاله تاثير سبک رهبري مديران بر احساس برابري کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مديريت سلامت از صفحه 7 تا 16 منتشر شده است.
نام: تاثير سبک رهبري مديران بر احساس برابري کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه برابري آدامز
مقاله احساس برابري
مقاله سبک هاي رهبري
مقاله مديريت دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرام بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي رحمت آبادي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نظريه احساس برابري آدامز توازن عادلانه اي را بين داده هاي کارکنان و ستاده هاي آنان پيش بيني مي کند. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير سبک هاي رهبري مديران بر احساس برابري کارکنان انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه علي مقايسه اي، در نيمه نخست سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام شده است. پرسشنامه هاي احساس برابري و سبک رهبري ابزار جمع آوري داده ها بوده اند. حجم نمونه 179 نفر بوده که با رضايت کامل و به صورت ناشناس، به پرسشنامه پاسخ داده اند. آزمون هاي مقايسه ميانگين مستقل t، تحليل واريانس يک طرفه و همبستگي پيرسون براي پاسخدهي به سوالات مورد استفاده قرار گرفته اند.
يافته ها: ميان احساس برابري کارکنان برحسب سبک رهبري مديران تفاوت معني داري وجود ندارد. رابطه مستقيم و معني دار بين احساس برابري کارکنان و ميزان اطلاع آنان از پاداش سايرين وجود دارد. تفاوتي بين احساس برابري کارکنان برحسب جنس، مدرک تحصيلي و سابقه خدمت آنان مشاهده نشد.
نتيجه گيري: صر ف نظر از سبک رهبري مديران، چنانچه کارکنان از نحوه و ميزان پرداخت پاداش به ساير کارکنان آگاهي داشته باشند، با مقايسه دروندادها و بروندادها خود و ديگران به احساس برابري بيشتري خواهند رسيد. بر اين اساس مي توان به مديران توصيه کرد که به شيوه هاي مناسب،اطلاع رساني به کارکنان را در برنامه هاي کاري خويش قرار دهند، ضمن اينکه شرايط محيط کاري توجه سازماني، عدالت رويه اي و احساس کرامت انساني از جمله مواردي هستند که در کنار حقوق و پاداش، احساس برابري کارکنان را متاثر مي نمايد.