مقاله تاثير سديم كربوكسي متيل سلولز بر سرعت دياليز فورزمايد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه 323 تا 328 منتشر شده است.
نام: تاثير سديم كربوكسي متيل سلولز بر سرعت دياليز فورزمايد
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دونان
مقاله دياليز
مقاله سديم کربوکسي متيل سلولز
مقاله متيل سلولز
مقاله فورزمايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرجلالي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده هادي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پور شعله
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري ميلاني پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه يکي از موضوعات مورد توجه در علم داروسازي تلاش در جهت بهبود جذب و نفوذ داروهاي با نفوذپذيري کم است. در اين راستا هدف اين پروژه بررسي سرعت دياليز فورزمايد در حضور ماکرومولکولهاست. اين بررسي بر اساس معادله دونان صورت گرفته است. اساس انتخاب ماکرومولکول بار يوني آن است. پليمر آنيوني سديم کربوکسي متيل سلولز به عنوان کانديداي مطرح جهت افزايش جذب روده اي داروي آنيوني و متيل سلولز به عنوان پليمر بدون بار جهت بررسي اثرات ويسکوزيته مورد استفاده قرار گرفتند.
روشها: به اين منظور، پليمرهاي به کار رفته با غلظت هاي  ((MC: %0.05, %4, %8) , (NaCMC: %0.5, %2, %3, %6, %8))و غلظت دارو در تمامي مراحل 5.12 µg/ml بوده است. تمامي پروسه در يک محفظه گيرنده که کيسه  دياليز حاوي پليمر و دارو در آن (محيط دهنده) قرار گرفته  بودند صورت گرفت و دماي محيط دياليز در 37C˚ ثابت نگه داشته شد. نمونه هاي برداشته شده از محيط گيرنده تا 4 ساعت جمع آوري شده و نهايتا” در طول موج 5/277 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپكتروفوتومتري UV آناليز شدند. نتايج: نتايج حاصله نشان داده است که افزايش غلظت پليمر آنيوني تا يک مقدار معين، سرعت دياليز داروي مورد نظر افزايش مي دهد. اين مشاهده با پديده دونان قابل توجيه است. يعني پلي الكتروليت آنيوني باعث افزايش نفوذ داروي آنيوني ميگردد. ليكن با افزايش بيشتر غلظت پليمر به دليل افزايش ويسکوزيته محيط، سرعت دياليز کاهش مي يابد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده ماکرومولکول هاي يوني مي توانند به عنوان افزاينده هاي جذب در فرمولاسيون داروهاي يوني مورد استفاده قرار گيرند.