مقاله تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر بيوماس توليدي سورگوم علوفه اي اسپيد فيد در تراكم هاي مختلف بوته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 115 تا 123 منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر بيوماس توليدي سورگوم علوفه اي اسپيد فيد در تراكم هاي مختلف بوته
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم
مقاله عملکرد علوفه
مقاله تراکم و کارايي مصرف نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدشريفي رئوف
جناب آقای / سرکار خانم: راعي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: سيدشريفي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثر تراكم و سطوح مختلف كود نيتروژن بر عملكرد و كارايي مصرف كود در سورگوم علوفه اي اسپيد فيد، آزمايشي به صورت اسپيلت پلات در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مركز تحقيقات كشاورزي اردبيل درسال زراعي 1384 اجرا شد. كرت هاي اصلي و فرعي به ترتيب شامل سطوح كود نيتروژن (صفر، 75 و 150 كيلوگرم در هكتار) و تراكم هاي سورگوم (6، 12 و 18 بوته در متر مربع) بودند. نتايج نشان داد كه اين گياه در شرايط محيطي اردبيل قادر به توليد دو چين در يك فصل زراعي مي باشد. در هر دو چين بيشترين ميزان عملكرد در به كارگيري 150 كيلوگرم كود نيتروژن و تراكم 18 بوته در متر مربع بدست آمد. نتايج مربوط به بيوماس علوفه اي دو چين حاكي از آن بود كه عملكرد علوفه به طور معني داري تحت تاثير چين، سطوح كود نيتروژن، تراكم، اثر متقابل تراكم در چين و اثر متقابل چين در سطوح نيتروژن قرار گرفتند. تراكم هاي 12 و 18 بوته در متر مربع عملكردي مشابه و بيشتر از 6 بوته در متر مربع نشان دادند. عملكرد علوفه در چين اول بيشتر از چين دوم بود. مقايسه ميانگين ها نشان داد كه با به كارگيري بيشتر كود مصرفي، كارايي مصرف آن كاهش يافت به طوري كه ميزان اين كارايي از 16.47 به 14.97 كيلوگرم بر كيلوگرم كاهش يافت. اثر تراكم بر كارايي مصرف كود معني دار گرديد با اين حال اختلاف معني داري بين تراكم 6 و 12 بوته در متر مربع بر كارايي مصرف كود مشاهده نشد. ميزان اين كارايي در چين اول بيشتر از چين دوم بود.