مقاله تاثير سياست هاي پولي بر سطح بيکاري از طريق تحليل منحني فيليپس نيو کينزين در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم 1388 در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه 13 تا 36 منتشر شده است.
نام: تاثير سياست هاي پولي بر سطح بيکاري از طريق تحليل منحني فيليپس نيو کينزين در ايران
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني فيليپس
مقاله انتظارات تطبيقي
مقاله انتظارات عقلايي
مقاله سياست هاي پولي
مقاله مدلVAR و روش OLS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي سيدعبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرافكن مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي و تبيين ارتباط بين بيکاري و تورم در اقتصاد کشور، به لحاظ تصميم گيري هاي اقتصادي از جايگاه خاصي برخوردار است؛ اين مقاله کوششي در جهت شناسايي روابط دقيق بين پديده هاي فوق در بلند مدت و کوتاه مدت است. هدف مقاله، بررسي تاثيرگذاري سياست هاي انبساطي پولي در اقتصاد ايران با توجه به منحني فيليپس (نيو کلاسيک ها و نيوکينزين ها) بر میزان طبيعي بيکاري و بيکاري تورم غير افزايشي(NIIRU)  و بررسي عوامل تاثيرگذار بر اين دو متغير براي دوره زماني 1338-1384 است. بدين منظور از روش هاي سري زماني مبتني بر تکنيکVAR  و روش هاي ساختاري مبتني بر تکنيک OLS استفاده شده است. در اين تحقيق به منظور تعيين مقادير غير قابل مشاهده نرخ تورم انتظاري، میزان طبيعي بيکاري و توليد بالقوه از روش فيلتر هادريک – پرسکات استفاده شده است. نتايج حاصله تاييدکننده نظريه کينزين هاي جديد در اقتصاد ايران با در نظر گرفتن انتظارات تطبيقي و انتظارات عقلايي است؛ يعني منحني فيليپس در اقتصاد ايران با در نظر گرفتن هر دو فرض انتظارات تطبيقي و انتظارات عقلايي در بلند مدت و کوتاه مدت داراي شيب منفي مي باشد و سياست هاي پولي انبساطي در تمام موارد فوق مي تواند متغير هاي واقعي را تحت تاثير قرار دهد.