مقاله تاثير سيليسيوم بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذايي گياه توت فرنگي در شرايط تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه 107 تا 118 منتشر شده است.
نام: تاثير سيليسيوم بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذايي گياه توت فرنگي در شرايط تنش شوري
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توت فرنگي
مقاله سيليسيوم
مقاله شوري
مقاله عناصر غذايي
مقاله فتوسنتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدلرفاطمي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تنش شوري مهم ترين تنش غيرزيستي براي گياهان است و مطالعات جديد نشان داده که سيليسيوم نقش بسيار مهمي در مقاومت گياهان به تنش هاي محيطي از جمله تنش شوري دارد. بدين منظور و جهت ارزيابي تاثير سيليسيوم و شوري بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذايي گياه توت فرنگي(Fragaria × ananassa Duch)  رقم سلوا، آزمايشي با سه سطح سيليسيوم (2mM، 1، 0) و سه سطح کلريد سديم (40mM، 20، 0) به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار در شرايط کنترل شده گلخانه اي و به صورت آبکشت انجام شد. بعد از اعمال تيمار و در مرحله گلدهي شدت فتوسنتز گياه اندازه گيري شد. در پايان آزمايش نيز، کل گياهان از بستر خارج شده و خصوصيات بيوشيميايي آن ها شامل غلظت عناصر غذايي، پرولين و نشت الکتروليت اندازه گيري گرديد. هم چنين غلظت سيليسيوم برگ نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که شوري تاثير معني داري بر شدت فتوسنتز، نشت الکتروليت و غلظت پرولين داشت. با افزايش سطوح شوري، نشت الکتروليت و غلظت پرولين افزايش و شدت فتوسنتز کاهش يافت، ولي کاربرد سيليسيوم در شرايط شوري، شدت فتوسنتز را افزايش داد. نشت الکتروليت و غلظت پرولين نيز با تيمار سيليسيوم کاهش يافت. تنش شوري، غلظت نيترات، پتاسيم، نيتروژن و نسبت K/Na را کاهش و غلظت سديم و کلر را افزايش داد. افزودن سيليسيوم به محلول غذايي، غلظت سديم و کلر را کم ولي غلظت نيترات، پتاسيم، نيتروژن و نسبت K/Na اضافه نمود. غلظت فسفر تحت تاثير تيمارها قرار نگرفت. نتايج نشان داد که با افزايش غلظت سيليسيوم در محلول غذايي، غلظت آن نيز در برگ افزايش يافت، ولي با افزايش سطوح کلريد سديم، جذب آن کم شده و غلظت نيز کاهش پيدا کرد. بر اساس نتايج حاصل و با در نظر گرفتن سطوح شوري مي توان استفاده از يک ميلي مولار سيليسيوم را در شرايط شوري، توصيه نمود.