مقاله تاثير شيوه آموزشي مبتني بر گروه همسالان بر عملکرد جسمي بهداشت بلوغ دختران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه 129 تا 135 منتشر شده است.
نام: تاثير شيوه آموزشي مبتني بر گروه همسالان بر عملکرد جسمي بهداشت بلوغ دختران
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه هاي آموزشي
مقاله دختران
مقاله همسالان
مقاله بهداشت بلوغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري سيستاني مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: مرقاتي خويي عفت السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوجوانان به عنوان بخش عظيمي از جمعيت جهان، در دوران بلوغ با بسياري از مشکلات جسمي، رواني و اجتماعي مواجه هستند. آموزش بهداشت متناسب با نيازهاي آنان و با شيوه هاي نوين آموزشي از اهميت بسياري برخوردار است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير آموزش با رويکرد گروه همسالان بر عملکرد جسمي دختران پيرامون سلامت بلوغ است.
روش کار: در اين مطالعه تجربي 100 نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر تهران در دو گروه 50 تايي آزمايش و شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. روش نمونه گيري به صورت خوشه اي تصادفي بود. مداخله طراحي بسته آموزشي مبتني بر رويکرد گروه همسالان بود و بعد از گذشت يک ماه و نيم ميزان عملکرد از طريق پس آزمون سنجيده و با پيش آزمون در دو گروه مقايسه گرديد. مبناي تقسيم بندي نمرات عملكرد 100 بود؛ نمرات زير 50 درصد عملکرد ضعيف، بين 50 تا 75 درصد متوسط و بالاي 75 درصد عملکرد خوب در نظر گرفته شد.
نتايج: شيوه هاي آموزشي با رويکرد گروه همسالان باعث ارتقا سلامت جسمي دختران نوجوان شد، آزمون هاي آماري نيز اختلاف معني داري را در ميانگين نمرات آگاهي و عملکرد افراد نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: رويکرد گروه همسالان باعث توانمند ساختن نوجوانان و ارايه فرصت هايي به آنان جهت مشارکت در فعاليت ها و بهبود ارتباطات بين مادران و دختران مي شود.