مقاله تاثير طول دوره کاهش حجم تمرين بر غلظت برخي از سايتوکاين هاي پلاسمايي و عملکرد جسماني در مردان دونده استقامتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت 1389 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 51 تا 58 منتشر شده است.
نام: تاثير طول دوره کاهش حجم تمرين بر غلظت برخي از سايتوکاين هاي پلاسمايي و عملکرد جسماني در مردان دونده استقامتي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترلوکين
مقاله يک بتا اينترلوکين
مقاله -6
مقاله عملکرد جسماني
مقاله ضدالتهابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگي نگين
جناب آقای / سرکار خانم: زهساز فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تمرينات متوسط عملکرد ايمني را توسعه داده و تمرينات طولاني مدت يا شديد عملکرد ايمني را تضعيف مي کنند. بعضي از ورزشکاران بار تمريني خود را به مدت 6 تا 21 روز قبل از مسابقه کاهش مي دهند. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير طول دوره 7 و 21 روزه تيپر بر غلظت برخي از شاخص هاي ايمنولوژيک پلاسمايي و زمان عملکرد مردان دونده استقامتي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه نيمه تجربي که روش اجراي آن ميداني است بر روي 22 مرد دونده تمرين کرده، با ميانگين سن 6/2±5/24 سال، انجام شد. پيش از شروع برنامه تمريني، آزمودنيها به صورت تصادفي و بطور مساوي به دو گروه کنترل و تيپر تقسيم شدند. يک و سه روز قبل از شروع تمرينات، در پايان هفته چهارم، هشتم، نهم و يازدهم پس از تمرينات، بلافاصله پس از اجراي آزمون 10 کيلومتر تردميل، خون گيري به عمل آمد. غلظت اينترلوکين -يک بتا و اينترلوکين -6 پلاسمايي به روش ELISA اندازه گيري و گروهها با هم مقايسه شدند.
يافته ها: با مقايسه ميانگين هاي مقادير IL-1b و IL-6 پلاسمايي و زمان عملکرد گروه کنترل و گروه تيپر، پس از انجام يازده هفته تمرين، مقادير IL-1b و IL-6 و زمان عملکرد گروه تيپر نسبت به گروه کنترل، کاهش معني داري داشت (p<0.001، p<0.001 و p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان داد کاهش سه هفته اي حجم تمرينات استقامتي گروه تيپر در مقايسه با گروه کنترل، بدون آنکه تاثير معکوسي بر عملکرد ورزشي داشته باشد، مي تواند مقادير IL-1b و IL-6 پلاسمايي را کاهش دهد که احتمالا به علت کاهش آسيب ميوسيتهاي عضلاني در بدن ورزشکاران است. بنابراين مربيان مي توانند با رعايت احتياط و با بکارگيري دوره هاي دو تا سه هفته اي تيپر، عملکرد ورزشي را توسعه دهند.