مقاله تاثير عناصر پتاسيم، آهن، بور و روي در شرايط کم آبياري بر خصوصيات کمي ذرت دانه اي ژنوتيپ KSC704 در منطقه ورامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در گياه و زيست بوم از صفحه 80 تا 95 منتشر شده است.
نام: تاثير عناصر پتاسيم، آهن، بور و روي در شرايط کم آبياري بر خصوصيات کمي ذرت دانه اي ژنوتيپ KSC704 در منطقه ورامين
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري
مقاله ذرت
مقاله عناصر غذايي
مقاله عملکرد و اجزاي آن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تاثير عناصر غذايي و کم آبياري بر خصوصيات کمي ژنوتيپ ذرتK.S.C704 ؛ آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده (اسپليت پلات) در قالب طرح پايه بلوک هاي کاملا تصادفي در سه تکرار در سال زراعي 1386 در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي ورامين – پيشوا انجام شد. کرت هاي اصلي شامل سطوح آبياري به 3 روش: 1- آبياري معمول 2- آبياري يک در ميان رديف ها به صورت چرخشي 3- آبياري يک در ميان رديف ها به صورت ثابت. کرت هاي فرعي شامل 5 تيمار کودي: 1- شاهد (نيتروژن و فسفر) 2- شاهد+پتاسيم 3- شاهد و پتاسيم+روي 4- شاهد، پتاسيم، روي+بور 5- شاهد، پتاسيم، روي، بور+آهن. نتايج نشان داد که تيمارهاي آبياري و سطوح کودي مورد مطالعه بر صفاتي مانند تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در رديف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت در سطح 1 درصد اختلاف معني دار داشتند. اما تعداد بوته در مترمربع تحت تاثير تيمارهاي مورد تحقيق قرار نگرفت؛ هرچند تعداد رديف در سطوح مختلف کودي تغييرهاي معني داري نشان داد؛ اما تحت تاثير تيمار آبياري قرار نداشت. تيمار آبياري معمول، با متوسط 11156 کيلوگرم در هکتار، بالاترين عملکرد دانه را به خود اختصاص داد که با تيمار آبياري يک در ميان چرخشي از نظر آماري اختلاف معني داري نداشتند. ولي اختلاف 19 درصدي با تيمار آبياري يک در ميان ثابت از خود نشان دادند. بيش ترين وزن هزار دانه و تعداد دانه در رديف نيز از آبياري معمول با متوسط 346.8 گرم و  31.36عدد به دست آمد که با تيمار آبياري يک در ميان چرخشي در يک گروه قرار گرفتند و در صفات نام برده تيمار آبياري ثابت کم ترين مقدار را به دست آورد. سطوح کودي نيز بر برخي از اجزاي عملکرد و در نهايت عملکرد دانه و بيولوژيک تاثير گذار بوده؛ بالاترين عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک از تيمار کودي شاهد+پتاسيم، روي، بور، آهن با ميانگين 11896.6 و 23470 کيلوگرم در هکتار، به دست آمد که نسبت به تيمار شاهد 25 درصد برتري داشته است. هم چنين تيمار کودي گفته شده، بالاترين ميزان وزن هزار دانه و تعداد دانه در رديف، تعداد رديف در بلال و تعداد بلال در بوته را با ميانگين 363.3 گرم، 34.7 عدد، 18 عدد و 11.37 عدد را به دست آورد. در تمام صفات بالا، تيمار شاهد داراي کم ترين مقدار بود. اثرات متقابل تيمارهاي آبياري و سطوح کودي حکايت از برتري اجزاي عملکرد گفته شده و عملکرد دانه با متوسط 12950 و 12470 کيلوگرم در هکتار در تيمارهاي آبياري معمول و چرخشي و تيمار کودي (شاهد+پتاسيم، روي، بور، آهن) دارد. با توجه به نتايج به دست آمده براي صرفه جويي در آب آبياري و افزايش سطح زير کشت و افزايش تحمل گياه در منطقه مي توان از آبياري يک در ميان رديف ها به صورت چرخشي و تيمار کودي شاهد+پتاسيم، روي، بور، آهن استفاده کرد.