مقاله تاثير كودهاي زيستي فسفاته بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي (سينگل كراس 704) در شرايط تنش كم آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 15 تا 27 منتشر شده است.
نام: تاثير كودهاي زيستي فسفاته بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي (سينگل كراس 704) در شرايط تنش كم آبي
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزجانداران حل کننده فسفات
مقاله ذرت
مقاله فسفر
مقاله تنش کم آبي
مقاله جذب عناصر غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر تلقيح بذر با ريزجانداران حل كننده فسفات بر رشد، عملكرد و جذب عناصر غذايي ذرت (Zea mays L. SC. 704) در يک آزمايش مزرعه اي مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق در ايستگاه تحقيقاتي مشكين آباد كرج به صورت كرت هاي خرد شده و در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي با 4 تكرار در سال زراعي 1384 اجرا گرديد. تيمارهاي آبياري در سه سطح به عنوان عامل اصلي بر اساس 70، 100 و 130 ميلي متر تبخير تجمعي از سطح تشتک كلاس A و تيمارهاي كود فسفره در پنج سطح شامل بدون كود، كود سوپر فسفات تريپل، قارچ ميكوريزاGlomus intraradices (AM) ، باكتري حل كننده فسفات Pseudomonas fluorescens (Pf) و مخلوطي از اين دو ريزجاندار به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند. تاثير مثبت بر رشد گياه، جذب عناصر غذايي، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ذرت در تيمار تلقيح بذر با AM و Pf مشاهده شد. تلقيح بذر با AM+Pf تحت شرايط تنش كم آبي به طور معني داري عملكرد دانه، اجزاي عملكرد، شاخص برداشت، غلظت نيتروژن و فسفر دانه، ميزان فسفر قابل دسترس خاک و درصد كلونيزه شدن ريشه را افزايش داد. اثر تلقيح بذر با AM نيز مشابه با تاثير تلقيح بذر با AM+Pf بود. در برخي از صفات اندازه گيري شده تحت شرايط معمولي آبياري (70 ميلي متر تبخير تجمعي از سطح تشتک كلاس (A، تيمار كود شيميايي بالاتر از تيمار تلقيح بذر با AM+Pf بود، اما اين اختلاف معني دار نبود. در مقايسه با نتايج به دست آمده از تيمارهاي تلقيح بذر با AM+Pf و AM، تيمار تلقيح بذر با Pf تاثير ضعيفي داشت و حاكي از آن است كه اين ريزجاندار به منظور تاثير قوي و مثبت نياز به يک مكمل دارد. تمام ويژگي هاي اندازه گيري شده در تيمارهاي تلقيح بذر با AM+Pf و AM تحت شرايط تنش كم آبي بالاتر از تيمارهاي كود شيميايي و بدون تلقيح بودند. بعلاوه ويژگي هاي مورد ارزيابي تيمار تلقيح بذر با AM+Pf تحت شرايط تنش شديد كم آبي به طور معني داري پايين تر از شرايط معمولي آبياري و شرايط متوسط تنش كم آبي بودند. بنابراين مي توان چنين بيان كرد كه اين ريزجانداران به زمان بيشتري براي تثبيت و استقرار در خاک نياز دارند. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه ريزجانداران حل كننده فسفات مي توانند با افزايش رشد و جذب فسفر در ذرت، منجر به افزايش تحمل گياه تحت شرايط تنش كم آبي گردند.