مقاله تاثير ماساژ عمقي بر وزن گيري نوزادان با وزن کم هنگام تولد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در فيض از صفحه 46 تا 50 منتشر شده است.
نام: تاثير ماساژ عمقي بر وزن گيري نوزادان با وزن کم هنگام تولد
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ
مقاله نوزاد
مقاله وزن کم هنگام تولد
مقاله وزن گيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين مهري
جناب آقای / سرکار خانم: رافتي پانته آ
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري پروين
جناب آقای / سرکار خانم: نهاوندي نژاد صغري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوزادان کم وزن هنگام تولد جهت ارتقاي رشد و تكامل به مداخلات مکمل نظير ماساژ نياز دارند. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير ماساژ عمقي بر وزن گيري نوزادان کم وزن هنگام تولد انجام شد.
مواد و روش ها: اين كارآزمايي باليني روي دو گروه 27 نفري از نوزادان كم وزن بستري در بخش هاي ويژه نوزادان بيمارستان هاي شهر اصفهان سال (82-1381) با نمونه گيري آسان انجام شد. معيارهاي ورود عبارت بودند از: وزن بدو تولد 2500> گرم، سن 18> روز، تغذيه شير مادر، نژاد ايراني. معيارهاي خروج شامل: ناهنجاري هاي مادرزادي، ديسترس تنفسي، سپسيس، اعتياد مادر،NPO  يا تغذيه وريدي صرف، تعويض خون طي مطالعه نوزاد و عدم تمايل مادر به ادامه مشارکت در مطالعه بودند. گروه مداخله ماساژ عمقي را به مدت 15 دقيقه، روزانه 3 بار براي 10 روز و گروه شاهد فقط مراقبت هاي معمول دريافت کردند؛ داده ها با روش مصاحبه و مشاهده توسط چك ليست و ترازوي توزين نوزاد گردآوري شد و وزن نوزادان دو گروه در شروع مطالعه و روز دهم با يك وزنه واحد توسط يك نفر به صورت دوسو کور اندازه گيري شد.
نتايج: نتايج آماري مقايسه ميانگين تغييرات وزن قبل و بعد از مطالعه (ميانگين 215.92 گرم در گروه مداخله و 81.11 در گروه شاهد) بين دو گروه تفاوت معني دار (P=0.006) نشان داد.
نتيجه گيري: ماساژ عمقي سبب بهبود رشد وزني در نوزادان كم وزن مي شود، لذا پيشنهاد مي شود پرسنل پرستاري ماساژ عمقي را در امر مراقبت از نوزادان مورد توجه قرار دهند.