مقاله تاثير مديريت كيفيت فراگير در تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران بخش هاي ويژه ‏ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 117 تا 120 منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت كيفيت فراگير در تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران بخش هاي ويژه ‏
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران بخش هاي ويژه
مقاله نيازهاي آموزشي
مقاله مديريت کيفيت فراگير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانيال زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اين پژوهش با هدف بررسي تاثير اجراي مدل مديريت كيفيت فراگير بر تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران بخش هاي ويژه انجام شد.
روش ها: اين پژوهش روي 80 نفر از پرسنل بخش هاي ويژه بيمارستان حضرت رسول (ص) و فيروزگر كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند اجرا شد. آزمودني ها در دو گروه آزمايش (پرستاران بيمارستان حضرت رسول) كه مديريت كيفيت فراگير روي آنها اجرا شده بود و گواه (پرستاران بيمارستان فيروزگر) كه هيچ گونه آموزشي نديده بودند تقسيم شدند. پرسش نامه هاي مديريت كيفيت فراگير و نيازسنجي آموزشي به عنوان پس آزمون در هر دو گروه تكميل شد.
يافته ها: نتايج حاصل از تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران گروه آزمايش به طور معني داري بالاتر بود. همچنين بين نيازهاي آموزشي و مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير در ارايه خدمات پرستاري تفاوت معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: مديريت كيفيت فراگير در تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران موثر است و مي تواند نيازسنجي بهتر و مدون تري را موجب شود. در بيمارستان هايي كه مديريت كيفيت فراگير اجرا مي شود، پرستاران سعي مي كنند كه دانش خود را به وسيله يادگيري روش هاي نوين آموزشي ارتقا دهند و براي موفقيت هر چه بيشتر در مراقبت هاي بهداشتي تلاش مي‌كنند.