مقاله تاثير مراقبت هاي پرستاري برنامه ريزي شده در كاهش عوارض همودياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 55 تا 59 منتشر شده است.
نام: تاثير مراقبت هاي پرستاري برنامه ريزي شده در كاهش عوارض همودياليز
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دياليز خوني
مقاله مراقبت پرستاري برنامه ريزي شده
مقاله ارزيابي پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متحديان تبريزي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مهري سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي ‌روچي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اين مطالعه با هدف بررسي تاثير مراقبت هاي پرستاري برنامه ريزي شده در پيشگيري از عوارض حين همودياليز در بيماران تحت درمان در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي انجام شد.
روش ها: در مطالعه نيمه تجربي تك گروهي قبل و بعد، 30 بيمار تحت همودياليز به صورت غيرتصادفي انتخاب شدند. اطلاعات به وسيله دو چك ليست مشاهده اي و پرسش نامه دموگرافيك جمع آوري شد. پروتكل مراقبتي بر اساس منابع معتبر و تاييد خبرگان تهيه شد. پروتكل مراقبتي شامل آماده سازي دستگاه همودياليز، آماده سازي بيمار و اتصال بيمار به دستگاه، مراقبت ضمن همودياليز (كنترل فشار خون هر يك ساعت و بررسي عوارض و رفع آن) و مراقبت بلافاصله بعد از همودياليز شامل كنترل و ثبت وزن، فشار خون و خونريزي پس از جدايي بيمار از دستگاه بود. داده ها با آزمون آماري تست دقيق فيشر بررسي شدند.
يافته ها: در فراواني افت فشار خون، افزايش فشار خون، تهوع و استفراغ و كرامپ هاي عضلاني، در مرحله قبل و بعد از مراقبت تفاوت معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: پرستاران با انجام مراقبت هاي برنامه ريزي شده مي توانند باعث كاهش عوارض در بيماران همودياليزي مي شوند.