مقاله تاثير مراقبت پيگير بر کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک ترخيص شده از بيمارستان سينا همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش پرستاري از صفحه 60 تا 70 منتشر شده است.
نام: تاثير مراقبت پيگير بر کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک ترخيص شده از بيمارستان سينا همدان
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل مراقبت پيگير
مقاله كيفيت زندگي
مقاله اسکيزوفرنيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانكه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انجمنيان وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي خشكناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به ماهيت مزمن بيماري اسکيزوفرني و ناکامي برنامه هاي موجود، وجود يک الگوي مراقبتي پيگير و موثر براي بهبودکيفيت زندگي اين بيماران لازم است. يکي از راه هاي ارتقاي کيفيت زندگي، استفاده از مدل مراقبت پرستاري پيگير است. که با پيگيري مستمر بيمار بر اساس يک برنامه منظم، بر کيفيت زندگي او تاثير مي گذارد.
هدف: اين مطالعه با هدف بررسي تاثير مدل مراقبت پيگير بر کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک در شهر همدان 1386 انجام شد.
روش: اين پژوهش، يک مطالعه نيمه تجربي با هدف بررسي تاثير مدل مراقبت پيگير بر کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک در شهر همدان 1386 انجام شد. از 89 بيماري که در بايگاني بيمارستان سينا داراي تشخيص اختلال اسکيزوفرنيا بودند، 36 بيمار داراي معيارهاي ورود، به صورت تمام شماري انتخاب و به طور تصادفي ساده در دو گروه 18 نفري شاهد و مداخله قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه کيفيت زندگي هاينريچ و چک ليست خود کنترلي بود. مدل مراقبت پيگير، در گروه آزمون در قالب مراحل آشناسازي و حساس سازي (6 جلسه آموزش هفته اي دو بار به مدت سه هفته) در بيمارستان و سپس کنترل و ارزشيابي (6 جلسه ويزيت دو هفته يک بار به مدت سه ماه) در منزل بيماران به اجرا درآمد. داده ها با آزمون هاي آماري تي مستقل، زوجي و آناليز واريانس و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته نشان داد که بين ميانگين هاي امتياز کل کيفيت زندگي و ابعاد آن قبل از مداخله در گروه مداخله و شاهد اختلاف معناداري وجود نداشت (P>0.05). پس از اجراي مدل در گروه مداخله بين ميانگين هاي امتياز کيفيت زندگي در بعد روابط بين فردي اختلاف معنادار آماري مشاهده شد (P=0.03) اما با وجود افزايش امتياز کل کيفيت زندگي و ساير ابعاد آن در گروه مداخله آزمون آماري تي مستقل اختلاف معنادار آماري را نشان نداد (P>0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که اجراي مدل مراقبت پيگير بر بعد روابط بين فردي تاثير داشته است. از آنجايي که مهم ترين هدف مراقبتي در بيماران مزمن رواني بهبود روابط بين فردي است و تاثيرگذاري اين بعد بر ابعاد ديگر کيفيت زندگي در صورت تداوم مراقبت بر اساس اين مدل مي توان انتظار داشت روي کيفيت زندگي کل و ساير ابعاد آن نيز تاثيرگذار باشد. در حقيقت نتايج اين تحقيق و ساير مطالعات مشابه معرف لزوم پيگيري خدمات پرستاري پس از ترخيص در بيماران مزمن رواني است. اين امر مي تواند ضمن نتايج مفيد بر کيفيت زندگي مددجويان ميزان عود و بستري را نيز کاهش دهد.