مقاله تاثير مصرف طولاني مدت ال – کارنيتين ال – تارتارات بر متابوليسم چربي هنگام فعاليت هوازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه 113 تا 120 منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف طولاني مدت ال – کارنيتين ال – تارتارات بر متابوليسم چربي هنگام فعاليت هوازي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارنيتين
مقاله اسيدچرب
مقاله تري گليسريد
مقاله فعاليت هوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفيان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اقدامي انوش
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود 20 سال مطالعه، هنوز هيچ مدرک جامعي مبني بر تاثير مکمل سازي کارنيتين بر بهبود يا افزايش عملکرد ورزشي در آزمودني هاي سالم وجود ندارد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير مکمل سازي طولاني مدت ال – کارنيتين ال – تارتارات بر متابوليسم چربي انجام شد.
روش: 28 دانشجوي پسر غيرورزشکار سالم در قالب دو گروه تجربي و کنترل، به ترتيب روزانه 3 گرم ال – کارنيتين ال – تارتارات و دارونما (لاکتوز) را براي مدت 21 روز مصرف نمودند. قبل و بعد از اين دوره مکمل سازي، آزمودني هاي دو گروه پروتکل ارگومتري هوازي يکنواخت استراند را روي چرخ کارسنج به مدت 20 دقيقه اجرا نمودند. بلافاصله پس از اتمام هر آزمون، نمونه گيري خون به منظور اندازه گيري اسيدچرب آزاد و تري گليسريد و ساير متابوليت ها به عمل آمد. ضربان قلب استراحت و آزمون نيز اندازه گيري شدند. اطلاعات آماري به دست آمده از شرايط پيش و پس آزمون دو گروه در محيط نرم افزار SPSS نسخه 13 با هم مقايسه شدند.
يافته ها: در گروه تجربي، تفاوت معني داري در ميزان متغيرهاي اسيدچرب آزاد، تري گليسريد، ضربان قلب استراحت و ورزش مشاهده نشد. متغيرهاي وابسته در گروه کنترل نيز به واسطه مصرف دارونما تغييرات معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد که 3 هفته مکمل سازي ال – کارنيتين ال – تارتارات بر متابوليسم چربي تاثير نمي گذارد. به عبارت ديگر، مکمل سازي طولاني مدت ال – کارنيتين ال – تارتارات بر مصرف سوبسترا و عملکرد استقامتي در افراد سالم تاثير نمي گذارد.