مقاله تاثير مصرف مداوم انتونوکس در طي مرحله اول زايمان بر طول زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 21 تا 25 منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف مداوم انتونوکس در طي مرحله اول زايمان بر طول زايمان
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتونوکس
مقاله روش مداوم
مقاله مرحله اول زايمان
مقاله مرحله دوم زايمان
مقاله درد زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع طزرجاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوت ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده ميبدي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مراحل زايماني با دردهاي شديد و پراسترسي براي مادر و جنين همراه مي باشد و کاهش درد زايمان هميشه مورد توجه بوده است. روشهاي مختلفي براي اين منظور وجود دارد. يکي از عوارض بعضي از روشهاي بي دردي زايمان، طولاني شدن مراحل زايماني مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير استنشاق مداوم انتونوکس (گاز مخلوط (N2O/O250/50) توسط زائو در مرحله اول بر طول (کاهش و يا افزايش) مراحل زايمان انجام شد.
مواد و روشها: اين تحقيق از نوع کارآزمايي باليني بر روي 200 زائو در مرحله اول زايمان در بيمارستان آموزشي شهيد صدوقي يزد از سال 1386-1385 انجام شد. زنان به صورت راندوم به دو دسته انتونوکس (گروه مورد 100 نفر) و گروه هواي فشرده (گروه کنترل 100 نفر) تقسيم شدند. براي گروه انتونوکس در فاز فعال زايمان در مرحله اول ماسک انتونوکس داده شد و در گروه هواي فشرده با همان شرايط ماسک هواي فشرده داده شد. طول مرحله اول و دوم زايمان در دو گروه با يکديگر مقايسه شد.
يافته ها: دو گروه از نظر سن، سن حاملگي، تعداد زايمان، روش زايمان و وزن نوزاد هنگام تولد تفاوت آماري نداشتند. متوسط مدت مرحله اول زايمان در گروه انتونوکس کوتاهتر از گروه هواي فشرده بود (4.17 ساعت در مقابل 5.07 ساعت، p<0.05). متوسط مدت مرحله دوم زايمان در گروه مورد و شاهد تفاوت آماري معني داري با يکديگر نشان نداد. (33.19 دقيقه در مقابل 26.70 دقيقه).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که استنشاق انتونوکس به منظور کاهش درد زايمان طول مرحله اول زايمان را کوتاه تر کرده ولي بر روي مرحله دوم زايمان اثري ندارد.