مقاله تاثير مقادير و تقسيط كود نيتروژن بر كارآيي مصرف نيتروژن برنج رقم خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 1 تا 11 منتشر شده است.
نام: تاثير مقادير و تقسيط كود نيتروژن بر كارآيي مصرف نيتروژن برنج رقم خزر
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله کارآيي
مقاله زراعي
مقاله کارآيي بازيافت
مقاله کارآيي فيزيولوژيک
مقاله شاخص برداشت نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي عباسي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مقادير و تقسيط كود نيتروژن بر عملكرد دانه، كارآيي زراعي، كارآيي بازيافت و كارآيي فيزيولوژيك كود نيتروژن در برنج (Oryza sativa L.) رقم خزر، آزمايشي در سال 1382 در خاك شاليزاري با بافت شني در استان گيلان، در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا در آمد. در اين آزمايش اثرات 6 تيمار : شاهد (بدون استفاده از نيتروژن)، تيمار دوم 40 (پايه)، تيمار سوم 40+40 (پايه+ اواسط پنجه زني)، تيمارچهارم 40+20+20 (پايه+اواسط پنجه زني+تشكيل خوشه)، تيمار پنجم 60+60 (پايه+ اواسط پنجه زني) و تيمار ششم 60+30+30 (پايه+اواسط پنجه زني+تشكيل خوشه) كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار از منبع اوره با يكديگر مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه عملكرد دانه در تيمار هاي با سه تقسيط ششم و چهارم به طور معني داري بالاتر از ساير تيمار ها بود (به ترتيب 4832 و 4668 كيلوگرم در هكتار). بيشترين ميزان جذب نيتروژن در بوته در تيمار ششم حاصل شد (9/146 كيلوگرم در هكتار) كه بالاتر از ساير تيمار ها بود. بالاترين كارآيي زراعي (Ea)، كارآيي فيزيولوژيك (Ep) و درصد كارآيي بازيافت (Er) در تيمار چهارم و به ترتيب در حدود 1/20، 1/30 و 9/66 بدست آمد. در حالي كه بيشترين شاخص برداشت نيتروژن (NHI) نيز در تيمار چهارم مشاهده شد (428/0)، اما اختلاف بين تيمار ها معني دار نبود. با توجه به اين كه عملكرد دانه تيمار چهارم تفاوت  معني داري با تيمار ششم نداشت، اما به لحاظ دارا بودن كارآيي زراعي، فيزيولوژيك، بازيافت و شاخص برداشت نيتروژن بالاتر و امكان صرفه جويي در مصرف كود و جلوگيري از آبشويي آن در خاك هاي سبك ساحلي به عنوان بهترين تيمار براي برنج رقم خزر شناخته شد.