مقاله تاثير مهاري عصاره هاي مختلف آرتميزيا آنوا (Artemisia annua) بر رده سلولي سرطان معده از طريق القاي آپوپتوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: تاثير مهاري عصاره هاي مختلف آرتميزيا آنوا (Artemisia annua) بر رده سلولي سرطان معده از طريق القاي آپوپتوز
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتميزيا آنوا
مقاله آپوپتوز
مقاله درمنه شيرين
مقاله رده سلولي سرطان معده
مقاله سميت سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زماني تقي زاده رابع شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: آهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در بررسي هاي قبلي تاثير ضد سرطاني گونه هاي مختلف آرتميزيا گزارش شده است. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير عصاره هاي مختلف  آرتميزيا آنوا (Artemisia annua) بر سلول هاي سرطان معده صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه بنيادي عصاره هاي متانلي، اتيل استاتي، دي کلرومتاني و هگزاني آرتميزيا آنوا به روش عصاره گيري مرحله اي تهيه شدند. رده سلولي آدنوکارسينوماي معده (AGS) و سلول هاي فيبروبلاستي طبيعي (L929) با غلظت هاي مختلف عصاره ها به مدت 24 ساعت انکوبه شده و ميزان سميت سلولي توسط تست ام تي تي (MTT) بررسي شد. نتايج بصورت درصد مهار رشد سلولي و غلظت مهاري 50 درصد (IC50) گزارش شد. بمنظور ارزيابي القاي آپوپتوز و نکروز سلولي در سلول هاي سرطاني روش رنگ آميزي با انکسين V و پروپيديم آيوداين (PI) استفاده شد. از آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه جهت تجزيه و تحليل استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از تست ام تي تي مهار قوي و وابسته به غلظت تکثير سلول هاي سرطاني را توسط عصاره هاي مختلف آرتميزيا آنوا نشان داد. عصاره متانلي بيشترين تاثير مهاري ( :IC50برابر 500 ميکروگرم در ميلي ليتر) را داشت و بيش از سايرين سبب القاي آپوپتوز اوليه شد.
نتيجه گيري: عصاره هاي جدا شده از آرتميزيا آنوا سبب کاهش قابل توجه رشد سلول هاي سرطاني معده عمدتا با واسطه القاي آپوپتوز اوليه شدند و همزمان سميت کمتري بر سلول هاي طبيعي داشتند. بنابراين تخليص ماده موثره موجود در اين عصاره ها و نيز تعيين مکانيسم تاثير آنها توصيه مي شود.