مقاله تاثير مواجهه با غلظت هاي پايين مخلوط حلال هاي آلي بر ديد رنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه 307 تا 316 منتشر شده است.
نام: تاثير مواجهه با غلظت هاي پايين مخلوط حلال هاي آلي بر ديد رنگي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواجهه شغلي
مقاله ديدرنگي
مقاله حلال آلي
مقاله نوروتوكسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارچي ميرسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كوهپايه زاده اصفهاني جليل
جناب آقای / سرکار خانم: لبافي نژاد ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اختلال ديدرنگي در محيط هاي كاري شيوع نسبتا بالايي دارد و مي تواند در كارهاي روزمره اختلال ايجاد نمايد. همچنين بسياري از مشاغل نياز به درك نرمال ديدرنگي دارند.
روش كار: اين مطالعه مقطعي در يك كارخانه خودروسازي انجام شد. گروه مورد كارگران شاغل در سالن رنگ اين كارخانه و گروه شاهد كارگران شاغل در سالن مونتاژ همان كارخانه بودند. ابتدا پرسش نامه اي حاوي اطلاعات مورد نياز مانند سن، سابقه كار، سابقه آسيب و اختلال مادرزادي سيستم بينايي، مصرف الكل و … براي كليه كارگران تحت بررسي تكميل شد و پس از لحاظ كردن معيارهاي خروج، 121 كارگر گروه مورد با 157 كارگر گروه شاهد از نظر وضعيت ديدرنگي مقايسه شدند. براي بررسي درك ديدرنگي از Ishihara Plates test براي تشخيص اختلال مادرزادي ديدرنگي و Lanthony D-15 Desaturated Test (D-15) براي غربالگري اختلال اكتسابي ديدرنگي، استفاده شد. غلظت مخلوط حلال هاي آلي در سالن رنگ كارخانه پايين تر از حد مجاز بود.
يافته ها: به وسيله تست
LD-15 مشخص شد كه %31.4 كارگران در گروه مورد دچار اختلال اكتسابي در ديدرنگي بودند. در گروه مورد اكثر اختلال اكتسابي ديدرنگي در طيف زرد-‌ آبي بود. همچنين شيوع اختلال اكتسابي ديدرنگي در گروه شاهد %3.8 بود. شيوع اختلال اكتسابي ديدرنگي در گروه مورد به طور معني داري از گروه شاهد بالاتر بود P<) (38.28-47.4CI=0.001)، (=52.11OR. علاوه بر آن ميانگين شاخص اختلال ديدرنگي (CCI) محاسبه شده از تست LD-15 درگروه مورد به طور معني داري نسبت به گروه شاهد بالاتر بود 1.14) در مقابل 1.03 و (>P0.001. نتايج آناليز آماري رگرسيون لوجستيك نشان داد بين شاخص اختلال ديدرنگي و مواجهه مزمن با مخلوط حلال هاي آلي ارتباط معني داري وجود دارد (>P0.001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه به نظر مي رسد اختلال اكتسابي ديدرنگي يك شاخص حساس براي تشخيص اختلال سيستم عصبي ناشي از مواجهه با حلال هاي آلي در نقاشان خودرو باشد. در نهايت نويسندگان پيشنهاد مي نمايند كه شايد بتوان از شاخص اختلال ديدرنگي (CCI) به عنوان يك شاخص مناسب جهت تشخيص زودرس اختلال سيستم عصبي در كارگراني كه در مواجهه مزمن با مخلوط حلال هاي آلي در غلظت هاي پايين قرار دارند، استفاده نمود.