مقاله تاثير مولفه هاي هويت ساز ايراني بر قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه 151 تا 179 منتشر شده است.
نام: تاثير مولفه هاي هويت ساز ايراني بر قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای 29 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسلاميت
مقاله ايرانيت
مقاله حقوق بشر
مقاله دادگري
مقاله قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران
مقاله مردم سالاري ديني
مقاله هويت ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هرسيج حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تويسركاني مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قدرت نرم، محصول و برآيند تصويرسازي مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومي جهان است که با به کارگيري ابزارهايي چون فرهنگ، پيشينه درخشان، آرمان يا ارزش هاي انساني به صورت غيرمستقيم بر منافع يا رفتار ديگر کشورها اثر مي گذارد. بنابراين، قدرت نرم پديده اي اجتماعي و مرتبط با مولفه هاي محيطي است که به نسبت ساير ابزارهاي سياست خارجي، بيشترين تاثيرپذيري را از مولفه هاي هويت ملي دارد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي چگونگي و ميزان تاثير مباني و اجزاي هويت ايراني بر کارکرد قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران و تعيين موثرترين آنهاست. در اين راستا، نوشتار حاضر با بهره گيري از رهيافت «سازه انگاري» براي درک رابطه ميان هويت ايراني و قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران، روشي توصيفي داشته و مبتني بر استدلال و تحليل است. چنانچه يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، در ميان مولفه هاي هويت ملي، هويت جديد ايراني که بر اساس شاخص ها و معيارهاي حقوقي و انساني و در عين حال اسلامي در قالب الگوي «مردم سالاري ديني» تعريف مي شود، بيشترين تاثير را بر افزايش قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران دارد. بنابراين، تقويت اين بخش از هويت ايراني، اثربخشي بيشتر قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران را در جهان و به ويژه در ميان ملل مسلمان به دنبال خواهد داشت.