مقاله تاثير ميزان سهام شناور آزاد بر دامنه نوسان قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران و ارايه راه حل هاي مناسب در اين زمينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در بصيرت (مديريت) از صفحه 61 تا 80 منتشر شده است.
نام: تاثير ميزان سهام شناور آزاد بر دامنه نوسان قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران و ارايه راه حل هاي مناسب در اين زمينه
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله سهام شناور آزاد
مقاله نوسان قيمت سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايرانپاك محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از اهداف مهمي که از تشکيل بورس ها تعقيب مي شود، ايجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا براي تعيين قيمت دارايي هاي مالي است. از جمله مباني تصميم گيري سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در بورس، وجود قيمت هاي واقعي و شفاف در قيمت سهام است و يكي از عواملي که مي تواند منجر به اين عامل گردد، ميزان سهام شناور آزاد است. سهام شناور مي تواند موجب افزايش حجم معاملات و كاهش ميزان نقدينگي راكد بازار سهام گردد. هدف اصلي تحقيق اين است که با استفاده از نتايج آن، سرمايه گذاران در سرمايه گذاري و شرکت ها در ميزان آزادسازي سهام مورد معامله خود تصميماتي آگاهانه تر اخذ نمايند. اين تحقيق توصيفي است و در آن، متغير مستقل، سهام شناور آزاد و متغير وابسته، قيمت سهام شرکت ها مي باشد. فرضيات تحقيق به وجود يا عدم وجود رابطه مثبت بين دو متغير فوق در سطح شرکت ها و صنايع مختلف مي پردازد. با توجه به اهداف و ماهيت پژوهش، از روش رگرسيون خطي ساده و تحليل پانلي براي آزمون فرضيات، استفاده شده است. تحقيق در دوره زماني 4 ساله بين سال هاي 1384 تا 1387 در بورس تهران انجام گرفت. سپس شرايط نمونه آماري تعيين و 45 شرکت براي آزمون فرضيه اول و 12 صنعت براي فرضيه دوم انتخاب گرديد.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که رابطه بين ميزان سهام شناور و نوسان قيمت سهام شركت هاي بورسي، مثبت و معنادار است، و اين ارتباط در بين صنايع مختلف متفاوت مي باشد.