مقاله تاثير ميزان شناخت و کاربست فناوري آموزشي توسط معلمان در بهبود کيفيت فرايند يادگيري دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه 101 تا 111 منتشر شده است.
نام: تاثير ميزان شناخت و کاربست فناوري آموزشي توسط معلمان در بهبود کيفيت فرايند يادگيري دانش آموزان
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري آموزشي
مقاله يادگيري
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثمري عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: آتشك محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي ميزان شناخت معلمان از فناوري آموزشي و کاربست آن در فرايند يادگيري دانش آموزان با رويکرد نگرش سيستمي و حل مساله در درس علوم تجربي دوره ابتدايي پرداخته است. در اين تحقيق از دو روش تحقيق توصيفي (پيمايشي) به منظور سنجش ميزان شناخت و آگاهي معلمان از فناوري آموزشي و کاربست آن در فرايند ياددهي و يادگيري (با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته) و روش نيمه تجربي از نوع طرح دوگروهي با پيش آزمون و پس آزمون، به منظور کاربرد طرح آموزش ويژه استفاده شده است. آزمودني هاي طرح شامل معلمان و دانش آموزان پايه چهارم دوره ابتدايي شهر اردبيل بوده اند و نتايج تحليل داده ها حاکي از آن است که ميزان شناخت و استفاده معلمان از فناوري آموزشي در حد کم و متوسط بوده و بين شناخت و کاربست فناوري از سوي معلمان و هم چنين وجود مواد و وسايل آموزشي با استفاده از آنها از سوي معلمان رابطه معني داري وجود داشته است. هم چنين به کارگيري مواد و رسانه هاي آموزشي، استفاده از طراحي منظم آموزشي و ارزشيابي صحيح و اصولي از سوي معلمان در فرايند تدريس، موجب افزايش يادگيري دانش آموزان مي شود.