مقاله تاثير نخست شهري بر رشد اقتصادي كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در تحقيقات اقتصادي از صفحه 115 تا 137 منتشر شده است.
نام: تاثير نخست شهري بر رشد اقتصادي كشور
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمركز شهري
مقاله نخست شهري
مقاله رشد اقتصادي
مقاله مدل سولو -سوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از جنبه هاي كه در ادبيات اقتصاد شهري به آن پرداخته مي شود، شكل توسعه شهري و تاثير آن بر رشد اقتصادي است. مطابق تئوري، رابطه رشد اقتصادي و تمركز شهري به شكل U معكوس است. شكل توسعه شهري در ارتباط با نحوه پراكندگي منابع در شهرهاي موجود در سيستم شهري است و تحت عنوان تمركز شهري مورد بررسي قرار مي گيرد. در حقيقت، تمركز شهري نشان مي دهد كه منابع شهري تا چه حد در يك يا چند شهر بزرگ اقتصاد متمركز شده و يا در ميان شهرهاي مختلف پراكنده شده اند. براي اندازه گيري تمركز شهري، از سه شاخص هيرشمن هرفيندال، ضريب توزيع پرتو و نخست شهري، استفاده مي شود. در اين مطالعه، از شاخص نخست شهري در اندازه گيري تمركز شهري استفاده و تاثير آن بر رشد اقتصادي ايران در قالب مدل رگرسيوني رشد سولو  سوان، براي دوره 1385- 1339، بررسي مي شود. هم چنين، سطح بهينه نخست شهري ايران در سطوح مختلف توسعه، اندازه گيري و اثر عوامل مختلف بر آن، مطالعه مي شود. نتايج مطالعه نشان مي دهد كه نخست شهري بر رشد اقتصادي موثر است و شكل اثرگذاري آن پويا و تابعي از سطح درآمد است.