مقاله تاثير نوع شخم و مديريت تلفيقي بر تراکم علفهاي هرز،عملکرد و سود خالص از توليد سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 23 تا 30 منتشر شده است.
نام: تاثير نوع شخم و مديريت تلفيقي بر تراکم علفهاي هرز،عملکرد و سود خالص از توليد سيب زميني
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت تلفيقي علف هاي هرز
مقاله سيستم شخم
مقاله سودخالص
مقاله سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كازروني منفرد ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير، به کارگيري مديريت تلفيقي علفهاي هرز با هدف کارايي بيشتر نهاده ها توجه بسياري از متخصصين علفهاي هرز را به خود جلب کرده است. بدين منظور آزمايشي به صورت کرتهاي خرد شده نواري در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1383 اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل دو نوع سيستم شخم (حفاظتي – متداول) و 8 تيمار مديريت علفهاي هرز (1- علفکش کامل، 2- وجين، 3- کولتيواتور، 4- تلفيق تيمار 1 و 2، 5- تلفيق تيمارهاي 1 و 3، 6- تلفيق تيمارهاي 2 و 3، 7- تلفيق تيمارهاي علفکش کاهش يافته و 2، 8- تلفيق تيمارهاي علفکش کاهش يافته و 3) بود. نتايج نشان داد که در تمام تيمارهايي که کولتيواتور در آن حضور داشت بيوماس کل اندامهاي هوايي سيب زميني و شاخص سطح برگ در شخم حفاظتي کمتر از شخم متداول بود. در مديريتهايي که در آنها عمليات کولتيواتور زدن در هفته ششم انجام شد تراکم و بيوماس علفهاي هرز نسبت به ساير تيمارها تا انتهاي فصل بيشتر از ساير تيمارها بود. بيشترين عملکرد و سود ناخالص از تيمارهاي کولتيواتور بدست آمد اما بيشترين سود خالص در تيمارهاي تلفيقي بود زيرا در تيمارهاي کولتيواتور 20 درصد از غده ها با ريزومهاي اويارسلام دچار خسارت فيزيکي شدند. در مجموع تيمارهاي تلفيقي که در آنها کولتيواتور حضور داشت در مديريت علفهاي هرز و درآمد حاصل از توليد سيب زميني موثرتر بود.