مقاله تاثير يک دوره فعاليت بدني بر عوامل خطرزاي قلبي عروقي معتادان پس از يک سال ترک مصرف مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در افق دانش از صفحه 16 تا 23 منتشر شده است.
نام: تاثير يک دوره فعاليت بدني بر عوامل خطرزاي قلبي عروقي معتادان پس از يک سال ترک مصرف مواد مخدر
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله استقامت
مقاله قدرت
مقاله اضافه وزن
مقاله ترک مواد مخدر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني طالبي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعظميان جزي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نگراني هايي در مورد درمان مصرف مواد مخدر که داراي آثار افزايش وزن و اختلالات پرخوري پس از ترک هستند وجود دارد. الگوهاي تغذيه اي نامناسب و افزايش بيش از حد وزن در دوره بازگشت از اعتياد به مواد مخدر و الکل مشاهده شده است. هدف از اين تحقيق، بررسي کارايي يک دوره فعاليت بدني بر وزن، BMI و WHR، حداکثر اکسيژن مصرفي، ليپيد و ليپوپروتئين هاي پلاسمايي معتادان پس از يک سال ترک مصرف مواد مخدر مي باشد.
روش تحقيق: اين تحقيق از نوع نيمه تجربي بود. از افراد مرد داراي سابقه بيش از يک سال ترک مواد مخدر، که در گروه هاي ترک اعتياد “معتادان گمنام” در استان چهارمحال بختياري بودند، پس از يک فراخوان، در مجموع فقط 37 آزمودني 49-23 ساله که به طور داوطلبانه مايل به شرکت در تحقيق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به نسبت 1:1 تحت نظارت ناظر پروژه به طور تصادفي ساده به گروه تجربي (18 نفر) و کنترل (19 نفر) تقسيم شدند. از 37 آزمودني 31 نفر موفق به اتمام دوره تحقيق شدند (16 آزمودني گروه تجربي، 15 آزمودني گروه کنترل). 12هفته تمرين شامل شرکت در فعاليت ها و ورزش هايي مانند بازي بدمينتون، پياده روي و دوي نرم بود. دوره تمرين شامل 20 دقيقه تمرين در ابتدا تا 45 دقيقه تمرين در انتهاي تحقيق بود. ضربان قلب در طول هر جلسه (HR 50-70%)  از طريق 10 ضربان سنج که به طور تصادفي به وسيله آزمودني ها استفاده مي شد، کنترل مي شد. ترکيب بدني به وسيله کاليپر، کلسترول، HDL، LDL، VLDL و TG از طريق کيت هاي تشخيصي آنزيمي در ابتدا و پايان دوره، مورد ارزيابي قرار گرفت. از آزمون لوين و آزمون -t مستقل جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: در گروه تجربي کاهش معني داري در وزن (p=0.002)، (p=0.001) BMI، (p=0.004) WHR، کلسترول (p=0.009)، (p=0.045) HDL و (p=0.002) LDL مشاهده شد، در حالي که در TG اختلاف معني دار مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير مواد مخدر و نيکوتين در افزايش ميزان متابوليسم بدن به نظر مي رسد اجراي فعاليت بدني بدون رژيم غذايي باعث کند شدن روند افزايش وزن و BMI مي گردد، از اين رو مي توان گفت که فعاليت بدني افزايش وزن بعد از ترک مواد و سيگار را کنترل کرده و کاهش دهد.