مقاله تاثير ژل پلاكتي در درمان زخم پاي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه 283 تا 291 منتشر شده است.
نام: تاثير ژل پلاكتي در درمان زخم پاي ديابتي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زخم پاي ديابتي
مقاله پلاكت ها
مقاله عوارض ديابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده شهشهاني هايده
جناب آقای / سرکار خانم: طبخي نعيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مشكل اصلي در مراقبت از بيماران ديابتي، زخم پاي ديابتي مي باشد كه يكي از مهم ترين عوارض ديابت است. اين زخم در اغلب موارد به درمان هاي معمول پاسخ نداده و منجر به قطع عضو مي شود. به علاوه هزينه زيادي بر بيمار و نظام سلامت تحميل مي كند. هدف از اين مطالعه، تعيين تاثير ژل پلاكتي در درمان زخم پاي ديابتي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني، 70 بيمار مبتلا به زخم پاي ديابتي به صورت تصادفي و بر اساس درجه بندي زخم از نظر عروقي و نوروپاتي، انتخاب شدند. 35 نفر تحت درمان با ژل پلاكتي و 35 نفر تحت درمان روتين قرار گرفتند. هر دو گروه در مدت بستري آنتي بيوتيك وريدي (مترونيدازول و سفترياكسون) دريافت مي نمودند. بيماران به مدت سه هفته ارزيابي شدند. اساس پاسخ به درمان، تشكيل نسج گرانولاسيون قابل مشاهده و آماده گرافت و يا اپيتليزاسيون بود. تجزيه و تحليل يافته ها:با استفاده از آزمون هاي فيشر و t انجام شد.
يافته ها: موردي از آمپوتاسيون در گروه درمان با ژل پلاكتي مشاهده نشد. در بيماران گروه كنترل، زخم پا در 6 بيمار منجر به آمپوتاسيون اندام شد. مدت زمان بستري در گروه درماني 1.6±5 روز و در گروه كنترل 3.6±11 روز بود (p<0.001).
نتيجه گيري: ژل پلاكتي مي تواند به عنوان يك روش جايگزين در درمان زخم پاي ديابتي به كار رود. با استفاده از ژل پلاكتي، مي توان انتظار داشت بيشتر زخم هاي ديابتي ترميم يافته و از قطع عضو پيشگيري شود.