مقاله تاثير 8 هفته تمرينات هوازي کم فشار بر غلظت هموسيستئين تام پلاسما در زنان سالمند غير ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه 53 تا 59 منتشر شده است.
نام: تاثير 8 هفته تمرينات هوازي کم فشار بر غلظت هموسيستئين تام پلاسما در زنان سالمند غير ورزشکار
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموسيستئين تام پلاسما
مقاله تمرينات هوازي کم فشار
مقاله زنان سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هموسيستئين، يکي از عوامل خطرزاي جديد قلبي – عروقي بوده که بالا رفتن غلظت آن باعث افزايش بيماريهاي قلبي – عروقي مي شود. به دليل اهميت فعاليت بدني در پيشگيري از بيماريهاي قلبي – عروقي (به ويژه در سالمندان)، اين تحقيق با هدف بررسي تاثير 8 هفته تمرينات هوازي کم فشار بر غلظت هموسيستئين تام پلاسما در زنان سالمند ايراني غير ورزشکار انجام شد.
مواد و روش ها: در يک مطالعه نيمه تجربي 25 زن سالمند (85-60 ساله) فاقد بيماري خاص و عضو مرکز سالمندان طراوت شهرستان شهرکرد به صورت غيرتصادفي به دو گروه تجربي (14 نفر) و کنترل (11نفر) تقسيم شدند، بطوريکه افرادگروه تجربي قادر به انجام فعاليت بدني اين تحقيق بودند. ابتدا اندازه گيري ابعاد بدني شامل قد، وزن، شاخص توده بدني و نسبت دورکمر به باسن انجام شد. سپس درحالت استراحت و پس از 8 ساعت ناشتايي شبانه نمونه خون اوليه به ميزان 5 سي سي از وريد قدامي بازوي آزمودني ها گرفته شد. پس از آن آزمودني ها در برنامه تمريني هوازي کم فشار شرکت نمودند که شامل حرکات هوازي همراه با موسيقي با شدت 40 درصد ضربان قلب بيشينه، به مدت 15 دقيقه در هفته اول و 65 در صد ضربان قلب بيشينه و زمان 40 دقيقه در هفته آخر بود. آنگاه مجددا اندازه گيري شاخص توده بدني و نسبت دورکمر به باسن و خون گيري انجام شد و ميزان هموسيستئين تام پلاسما اندازه گيري شد. براي مقايسه اطلاعات پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه از t همبسته و در بين گروه ها ازt  مستقل استفاده شد و آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط هموسيستئين با شاخص توده بدني و با نسبت دورکمر به باسن استفاده گرديد.
يافته ها: اختلاف معني داري در ميزان هموسيستئين تام پلاسما، شاخص توده بدني و نسبت دور کمر به باسن پس آزمون و پيش آزمون گروه تجربي وجود داشت در حاليکه درگروه کنترل اختلاف معني داري مشاهده نشد. در بررسي رابطه بين اين عوامل در گروه تجربي بين هموسيستئين و شاخص توده بدني علي رغم معني دار نبودن، رابطه مستقيم و ناقصي مشاهده شد (r=0.27 و p=0.372). بين هموسيستئين و نسبت دورکمر به باسن نيز ارتباط معني دار نبوده و رابطه مستقيم و ناقصي وجود داشت (r=0.55 و p=0.05). در گروه کنترل رابطه معني داري بين متغيرها مشاهده نشد.
استنتاج: در نهايت نتايج اين تحقيق نشان مي دهد 8 هفته تمرينات هوازي موزون کم فشار مي تواند بر کاهش غلظت هموسيستئين تام پلاسما، شاخص توده بدني و نسبت دور کمر به باسن سالمندان زن بالاي 60 سال سودمند باشد.