مقاله تاثير Kinesio taping ناحيه ساعد بر قدرت گرفتن دست در افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه 248 تا 256 منتشر شده است.
نام: تاثير Kinesio taping ناحيه ساعد بر قدرت گرفتن دست در افراد سالم
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Ahtletic tape
مقاله قدرت گرفتن
مقاله دست
مقاله ساعد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوه زادمحمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتضاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شكري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي مژده
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: نگهبان سيوكي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قدرت گرفتن دست در بسياري از فعاليت هاي عملکردي روزانه نقش اساسي دارد. کاهش قدرت گرفتن به طور معمول در برخي از بيماران داراي اختلالات عضلاني اسکلتي در اندام فوقاني ديده مي شود. استفاده ازkinesio taping  در ناحيه ساعد مي تواند از طريق تحريک گيرنده هاي مکانيکي پوست و به دنبال آن افزايش فيدبک حسي ناحيه tape شده، به تسهيل انقباض عضلاني کمک کند. هدف اين مطالعه تعيين موثرترين محل و زمانkinesio taping  براي بهبود قدرت گرفتن دست در افراد سالم بود.
روش: در اين مطالعه مداخله اي، تعداد 40 فرد سالم (20 نفر مذکر و 20 نفر مونث) به روش غيرتصادفي ساده انتخاب شدند. در ابتدا عضلات گروه فلکسور، اکستانسور و فلکسوري/اکستانسوري با هم در ناحيه ساعد با کشش %50 مورد taping قرار گرفتند. براي اندازه گيري قدرت گرفتن دست از يک دستگاه grip meter هر نيم ساعت يک بار، طي 2 ساعت استفاده شد. سپس tape از روي پوست فرد برداشته شد. تغييرات قدرت گرفتن دست قبل و بعد از taping ثبت شده و از طريق آزمون هاي مناسب آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سني افراد شرکت کننده 22.3±2.2 سال بود. قدرت گرفتن دست در افراد مذکر از 38.3±6.5 به 42.4±7.3 کيلوگرم (P<0.05) و در افراد مونث از 19.3±4.5 به 23.5±4.3 کيلوگرم افزايش يافت (P<0.05). هم چنين taping ناحيه اکستانسوري بيش از ناحيه فلکسوري و فلکسوري/اکستانسوري قدرت گرفتن دست را افزايش داد (P<0.05). علاوه بر اين حداکثر قدرت گرفتن دست در افراد مذکر 0.5 ساعت پس از taping و معادل %10.8 به دست آمد. اين در حالي است که اين افزايش قدرت در افراد مونث 1.5 ساعت پس ازtaping  و معادل %23.9 بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد kinesio taping در افزايش قدرت گرفتن دست در افراد سالم روش موثري بوده و بهترين ناحيه براي اعمال آن ناحيه اکستانسوري ساعد باشد. هم چنين علي رغم اينکه افزايش قدرت گرفتن دست در افراد مونث ديرتر بروز مي نمايد، اما ميزان اين افزايش خيلي بيشتر از افراد مذکر مي باشد.