سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی عبدل زاده –
مهران عامری – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی مکانیک
احسان حسن زعیم – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

طراحی سیستم های پمپ آب فتوولتاییک در ماکزیمم رانـدمان در اغلب مواقع امکان پذیر نیسـت . یکـی از دلایـل آن رفتـار غیرخطی نمودار مشخصه (I-V) پمـپ و پانـل مـی باشـد . در چنین شرایطی استفاده از دنبال کننده ماکزیمم توان مـی توانـد عملکرد سیستم را تا حد مطلوبی بهبود بخشد . بررسـی نتـایج آزمایشگاهی عملکرد این سیستم بر روی پمپ آب فتوولتاییـک نشان داد که این سیستم می تواند به طور خیلی موثری گشتاورراه اندازی پمپ آب فتوولتاییـک را در مـواقعی کـه تشعشـع رسیده به سطح پانل فتوولتاییک پایین است بهبود داده و توان ورودی پمپ آب فتوولتاییک را تا 20 در صـد افـزایش دهـد و بنابراین دبی تولیـد شـده پمـپ در طـول روز بـه طـور قابـل توجهی افزایش یابد .