سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سمیه کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز
سمیرا استادی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز

چکیده:
هدف مقاله حاضر استفاده از تئوری ذهنیت روانشناسی اجتماعی و بررسی همزمان اثرات عاطفی و شناختی تصویرکشور مقصد بر رفتار مصرف کننده است. داده های پژوهش از طریق نمونه ای از دانشجویان یک دانشگاه برجسته جمع آوری شده است که نمونه نهایی شامل 014نفر می باشد. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که نگرشهای عاطفی کشور مثل تحقیر و تحسین با تمایل برای خرید محصولات کشورخارجی مرتبط است. نتایج همچنین حاکی از این است که گرمی و شایستگی بطور مثبت با تحسین و بطور منفی با تحقیر در ارتباط هستند. این مطالعه یک پایه نظری برای افتراق بین اجزای شناختی و عاطفی تصویر کشور است و تفاوت بین ابعاد مختلف هر یک از این اجزا را فراهم می کند.