سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدسعید تدین – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
زهرا خوگر – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
حمید زارع – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

در استان فارس بالغ بر 34000 هکتار انجیر کشت شده است که بیش از 20000 هکتار آن به صورت دیم در منطقه استهبان وجود دارد که از نوع انجیر خشک یا انجیر ازمیر (Ficus carica var. “smyrniaca”) میباشد در این نوع انجیر محصول دوم دارای اهمیت بوده که برای تشکیل میوه دراین نوع انجیر نیاز به گرده افشانی مصنوعی استوضعیت تغذیهای گل بویژه در زمان گلدهی از نظر میزان ازت، بور، کلسیم و روی نقش بسیار مهمی در قابلیت پذیرش کلاله، رشد لوله گرده و طول عمر تخمک و در مجموع مدت زمان گرده افشانی مؤثر در درختان میوه از جمله انجیر داردمشاهده شده است که ریزش میوه، تشکیل میوه های ریز و پایین آمدن کیفیت میوه در باغهای انجیر در ترکیه به دلیل کمبود بعضی از مواد غذایی از جمله ازت، کلسیم و روی می باشدافزایش میزان کلسیم در جوانههای گل فرآیند پیرشدن بافت را در ارتباط با قابلیت پذیرش گل و دوره گرده افشانی مؤثر به تاخیر میاندازد کاهش میزان روی در درختان انجیر باعث کاهش میوهبندی و افزایش ریزش میوه و یا تولید میوه های ریز میشود