سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مرضیه حسینی – کارشناس ارشدروانشناسی عمومی دانشگاه ازادارسنجان
امین الله فاضل – استادیار پژوهشی گروه روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه ازادارسنجان

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضرتاثیر مهارتهای ارتباطی و مولفه های جنسی بررضایتمندی زناشویی و مقایسه بین آنها درزنان متاهل شهرستان گچساران است بدین منظور۲۰۰نفراززنان مبتنی برهدف انتخاب شدند و ازمونهای رضایتمندی زناشویی انریچ و همچنین مقیاس بازنگری شده دلبستگی بزرگسال کولنیزورید RAAS1990 برروی آنها اجرا شد پس ازجمع اوری اطلاعات ازروشهای امارتوصیفی فراوانی، درصد میانگین انحراف معیار و.. و اماراستنباطی ضریب همبستگی توافقی مجذور کا x2 و ازمون t برای مقایسه میانگینهای مستقل استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که زنان متاهل بامولفه های جنسی ایمن ازرضایتمندی زناشویی بالاتری برخوردارند وبرعکس یعنی دانشجویانی که ازسبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا برخورداربودند میزان رضایتمندی زناشویی آنان نیز بطور معناداری کمتر ازافراد ایمن بود این یافته با بسیاری ازنتایج پژ<هشهای پیشین مطابقت دارد بدین معنا که دروهله نخست کیفیت روابط بهتر به وسیله همسرانی گزارش میشود که هردودارای دلبستگی ایمن انددرمرتبه بعد توسط زوجهایی گزارش میشود که یکی ازآنها دارای دلبستگی ایمن است همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که بین سبکهای دلبستگی دانشجویان متاهل مونث با مذکرتفاوت معنی داری وجود ندارد اگرچه زنان ازسطح ایمنی بیشتری درروابط بین فردی و دلبستگی برخوردارند ولی تفاوت هامعنی دارنیست