سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
احمد مسن هرزندی – شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

چکیده:
به منظور سنجش تاثیر پذیری آبهای سطحی که از زمین های آلوده به PAH می گذرند، مقادیر ترکیبات PAH خاکهای کشاورزی مناطق مختلف را مورد بررسی قرار دادیم. به این منظور چند منطقه به صورتی انتخاب شد که خاک منطقه احتمال آلودگی از منابع متفاوت را داشته باشد. جهت استخراج PH ها از خاک، نمونه ها را در حلال استو نیتریل حل کرده و به منظور حصول اطمینان از راندمان استخراج، چندین نمونه استاندارد از ترکیبات PAH را به داخل خاکی که تا 550 درجه سانتیگراد حرارت داده شده بود در غلظتهای مختلف وارد کرده و مطابق روش فوق الذکر استخراج انجام شد. جهت سنجش میزان این ترکیبات در آب هم از روش استخراج مایع – مایع پخشی میکرو به این ترتیب استفاده شد که مقدار مشخصی از نمونه آب را برداشته پس از اضافه کردن 1 میلی لیتر مخلوط استون و کلروبنزن, فاز آلی را توسط سانتریفوژ کردن ته نشین می کنیم بعد از فاز ته نشین شده 0.5 میکرولیتر برداشته مستقیماً به دستگاه GC تزریق می کنیم.