سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علیرضا عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نجمه یزدان پناه – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.

چکیده:
قسمت اعظم منابع آب شیرین صرف تامین نیازهای شرب و بهداشت می شود. این امر باعث کمبود شدیدآب جهت آبیاری اراضی کشاورزی شده است. در چنین شرایطی استفاده از پساب تصفیه شده برای مقاصدکشاورزی به عنوان راه حل موثر مورد توجه قرار گرفته است در این تحقیق به منظور استفاده از پساب حاصلاز فاضلاب بر خصوصیت هیدایت هیدرولیکی خاک در محدوده شهر کرمان آزمایشی به صورت فاکتوریل و درقالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای اصلی شامل تیمارهای آبیاری با پساب در 5 سطح می باشد:( I(1 شاهد (آبیاری با آب چاه) ( I(2: آبیاری با آب احصل از ترکیب 75% آب چاه و 25% پساب حاصل از تصفیه فاضلاب ( I(3 : آبیاری با آب حاصل از ترکیب 50% آب پاه و 50% پساب حاصل از تصفیه فاضلاب ( I(4 : آبیاری با آب حاصل از ترکیب 25% آب چاه و 75% پساب حاصل از تصفیه فاضلاب ( I(5: آبیاری با پساب حاصل از تصفیه فاضلاب فاکتور دوم شامل دو عمق خاک (0-30 و 30-60 سانتی متری خاک) و فاکتور سوم شامل 5 سطح از تصفیه فاضلاب فاکتور دوم شامل دو عمق خاک (0-30 و 30-60 سانتی متری خاک) و فاکتور سوم شامل 5 سطح مدت زمان آبیاری (صفر، 1، 2، 3 و 4 ماه) می باشد. نمونه خاک قبل و بعد از هر مرحله آبیاری در پایان هر ماه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد بین تیمارهای مختلف از نظر هدایت هیدرولیکی و نفوذ پذیری اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. براساس نتایج حاصله از این آزمایش پساب تصفیه شده توانسته در مقایسه با آب چاه ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع را بهبود بخشد. بطوریکه در عمق اول در (T(5 تمامی چهار آبیاری معنی دار شده که به طور میانگین مقدار آن 76/72 درصد نسبت به شاهد افزایش داشته است و در عمق دوم در(T(5 نسبت به شاهد به طور میانگین 79/99 درصد افزایش داشته است. همچنین این آزمایش نشان می دهد که افزایش پساب در آبیاری می تواند باعث بهبود نفوذ پذیری و در نهایت حاصلخیزی خاک شود.