سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیده فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
عاطفه عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین امینی فرد – دانشجوی دکتری سبزیکاری دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – عضو هیت علمی گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اسید هیومیک یکی از مواد ارگانیک است که امروزه مصرف آن با توجه به مزایای آن بالا رفته است از جمله سبب بهبود زهکش و هوای خاک سبب توسعه میکروارگانیزم ها سبب بالارفتن عملکرد و رشد گیاه و همچنین سبب کاهش مصرف کودهای دیگر می شود. این آزمایش در بهار و تابستان 1389 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. هدف از این آزمایش بررسی مقادیر مختلف اسید هیومیک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان بود . تیمار های مورد آزمایش در پنج سطح شامل 5=HA2 و 2.5=HA1 و 0=HA0 و 10=HA3 و 15=HA4 گرم در یک لیتر که به کرت های به ابعاد نیم مترمربع حین آبیاری در 8 مرحله اعمال شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. بر طبق نتایج حاصل از این آزمایش بالاترین عملکرد، تعداد گره، بیومس، طول ریشه، وزن خشک و تر برگ مربوط به ی تمار H4 بود و کمترین مربوط به تیمار شاهد بود اما کلروفیل و اسانس تحت تاثیر مقادیر اسید هیومیک قرار نگرفت و تفاوت معنی داری باهم نداشتند . . بر طبق نتایج از این آزمایش و در محدوده غلظت های به کار رفته تیمار H4 از همه بهتر بود و اگر هدف تولید سبزی باشد نه و عملکرد اسانس برای ما مهم نباشد اسید هیومیک باعث بال رفتن عملکرد سبزی ریحان می شود .