سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 86

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی

چکیده:

اثر انحناء خط شاقولی باید به منظور پیدا کردن جابجایی شبکه های ژئودتیک و همچنین اثر انحناء خط شاقولی برای تعیین ژئوئید اهداف دیگر استفاده می شود. و در این مقاله روشهای برآورد اثر انحناء بسط داده شده است. در اغلب روشها، به دتاهای ثقل مناسب نیاز داریم. دانش از نوسان دانسیته و دیگری دتاهای مورد نیاز برای برآورد اثر انحناء خط شاقولی کار مشکلی است.
بدون آگاهی از دانسیته داخل زمین، اثر انحناء با استفاده کردن از فرمولهای مولدونسکی وینینگ مینز با هم بدست می آید. درهر صورت، از نظر عملی کار مشکل بوده و زمان زیادیلازم دارد و انتگرال بایستی روی کل کره زمین بسط داده شود.
این مقاله ترکیب روشهای استوکس و مولدونسکی را برای تعیین اثر انحناء خط شاقولی را نشان می دهد. از طرف دیگر، تعیین اثر انحناء خط شاقولی بر اساس ترکیب فرمولهای مولدونسکی و ویننیگ منیز را بررسی می نماید. در این روش، انتگرال روی کل کره زمین نیاز نیست اما یک سطح 25 ضربدر 25 دقیقه مستطیلی نیاز می باشد.