سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
وحید صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدسعید بحرینیان – دانشیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
عزیز عظیمی – استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
اندازه و شکل کنده‎های حفاری روی تمیزکاری حفره چاه تاثیرگذار است. نمونه‎گیری صحیح کنده‎های حفاری و تفسیر اطلاعات مربوط به آن‎ها موجب جلوگیری از مشکلات احتمالی و بهبود عملیات حفاری می‎شود. در این تحقیق یک دستورالعمل مناسب برای نمونه‎گیری و اندازه‎گیری خواص کنده‎های حفاری برای تعیین سرعت ته‎نشینی کنده‎ها ارائه شده است. نمونه‎گیری از کنده‎های حفاری برای سازند گچساران در چهار عمق مختلف صورت گرفته است. نمونه‎گیری، از دو محل حوضچه و خروجی الک لرزان انجام شده و توزیع فراوانی اندازه‎ی کنده‎های حفاری مطابق با استاندارد ASTM C136 تعیین شده‎اند. شکل هندسی کنده‎ها به صورت تعریف ضریب کرویت و با اندازه‎گیری حجم و سطح کنده‎ها به روش تصویربرداری بدست آمده است. سپس، سرعت ته‎نشینی با استفاده از رابطه‎ی تجربی API RP13D با یک روش عددی سعی و خطا محاسبه شده است. مقدار چگالی کنده‎های سازند گچساران با روش اندازه‎گیری جرم و حجم کنده‎ها، برای 10 مجموعه مختلف به صورت تجربی اندازه‎گیری شده و مقدار آن برابر 47/2 گرم بر سانتی‎متر‎مکعب بدست آمده است. نتایج نشان می‎دهد بهترین نمونه‎گیری مربوط به نمونه‎های گرفته شده از وسط حوضچه‎ی الک لرزان و قبل از ته‎نشینی مجدد کنده‎ها می‎باشد. بیشترین توزیع فراوانی کنده‎های حفاری سازند گچساران بین 2/1 و 36/2 میلی‎متر و ضریب کرویت برای کنده‎های این سازند بین مقادیر 62/0 و 74/0 می‎باشد. در همه روابط تجربی سرعت ته‎نشینی، با افزایش قطر کنده‎ها سرعت ته‎نشینی به صورت غیرخطی افزایش می‎یابد. سرعت ته‎نشینی کنده‎ها با افزایش ضریب کرویت، افزایش یافته و بیشترین سرعت ته‎نشینی برای کنده‎های کروی بدست آمده است.