سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محدثه عابدینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
علی صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
اسماعیل ضیایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
پیمان غنیمت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی تاثیر برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد دوره زمانی پژوهش از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ بوده و تعداد ۱۰۰ شرکت جهت آزمون فرضیه ها انتخاب گردیند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رابطه بین متغیرهای از نوع تحقیقات همبستگی می باشد.