مقاله تاثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه 15 تا 20 منتشر شده است.
نام: تاثیر برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سلول های خونی سیستم ایمنی ورزشکاران
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگشت به حالت اوليه
مقاله برگشت فعال به حالت اوليه
مقاله برگشت غيرفعال به حالت اوليه
مقاله شمارش افتراقي گلبول هاي سفيد خون
مقاله ورزشکاران حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيركي پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: انيسيان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ورزش، بر عناصر و اجزاي مختلف سيستم ايمني، تاثيرگذار است. هدف اين مطالعه، مقايسه تاثير دو نوع برگشت به حالت اوليه يعني برگشت فعال (AR) و غيرفعال (RR)، بر سلول هاي خوني سيستم ايمني در اثر ورزش شديد تا حد درماندگي در ورزشکاران مرد بود.
روش بررسي: 20 ورزشکار مرد، پس از اخذ رضايت آگاهانه انتخاب شدند. آزمودني ها به طور تصادفي به دو گروه 10 نفره تقسيم شدند. از آن ها در سه مرحله (بلافاصله قبل و بعد از ورزش، و بلافاصله بعد از برگشت به حالت اوليه)، خونگيري و شمارش افتراقي لکوسيت ها، انجام شد. پروتکل تمريني عبارت بود از: پروتکل چند مرحله اي بروس تا حد درماندگي و سپس انجام AR (گروه اول)؛ و RR (گروه دوم). داده ها، با آزمون Wilcoxon signed-rank و Mann-Whitney تجزيه و تحليل شدند (a=%5)
يافته ها: انجام يک جلسه فعاليت ورزشي درمانده ساز، موجب افزايش معني داري در تعداد گلبول هاي سفيد خون محيطي ورزشکاران، بجز ائوزينوفيل ها شد(P<0.05). تفاوت معني داري در مقادير ائوزينوفيل ها، قبل و بعد از ورزش در 2 گروه مشاهده نشد. انجام 15 دقيقه AR، نسبت به RR، تفاوت معني داري در شمارش گلبول هاي سفيد و زيرگروه هاي آن ها ايجاد نکرد.
نتيجه گيري: انجام يک جلسه فعاليت ورزشي درمانده ساز، لکوسيت هاي خون محيطي، بجز ائوزينوفيل ها را افزايش داد. هم چنين، 15 دقيقه برگشت به حالت اوليه به صورت فعال و غيرفعال، از نظر تاثير در تعداد لکوسيت هاي خون محيطي ورزشکاران، با يکديگر اختلافي نداشت؛ يعني نوع برگشت به حالت اوليه، بر شمارش لکوسيت هاي ورزشکار، تاثير خاص و متفاوتي برجاي نگذاشت. در واقع، اگر تغييري در شمارش لکوسيت ها در طي ورزش و بعد از آن ايجاد گرديد، اين تغيير، تحت تاثير نوع برگشت به حالت اوليه در مدت 15 دقيقه قرار نگرفت. ضمنا، در شرايط برقرار شده در اين مطالعه، تعداد کلوسيت هاي خون محيطي، پس از انجام برگشت از نوع
AR و يا RR، همچنان بالاتر از سطح پايه باقي ماند.